Redegørelse om inspektion i Nordic Compliance Services A/S

Finanstilsynet var i februar 2021 på inspektion i Nordic Compliance Services A/S (herefter ”NCS”). Inspektionen havde fokus på NCS’ processer og forretningsgange, der skal sikre, at selskabet overholder sine forpligtelser i forbindelse med risikovurdering af nye kunder, overvågning af pengestrømme m.v., opbevaring af aktiver og udførelsen af depositarens tilsyns- og kontrolopgaver.

Sammenfatning og risikovurdering

NCS har tilladelse som depositar i henhold til § 46, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og er depositar for en række fonde, der investerer i fast ejendom.

Finanstilsynet gennemgik NCS’ politikker, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser for risikovurdering af nye kunder og udførelsen af depositarens tilsyns- og kontrolopgaver på andre områder.

NCS dokumenterer ikke tilstrækkeligt de vurderinger, der ligger til grund for NCS’ risikovurderinger og kontroller, og procedurerne fastlægger ikke tilstrækkelig præcist, hvilken dokumentation vurderingerne skal baseres på.

NCS fik derfor påbud om at dokumentere sine vurderinger og styrke sine procedurer.

Finanstilsynets gennemgang af NCS’ overvågning af pengestrømme viste, at NCS i nogle tilfælde ikke indhentede tilstrækkelig dokumentation for, om væsentlige betalingsstrømme er forenelige med den alternative investeringsfonds (herefter AIF’ens) drift.

Selskabet fik derfor påbud om, at selskabet skal indhente dokumentation for alle væsentlige pengestrømme, og at selskabet skal dokumentere, at selskabet har foretaget en vurdering af, om de identificerede væsentlige pengestrømme er forenelige med AIF'ens drift. Selskabet skal ligeledes indhente dokumentation for betalingsstrømme under de fastsatte væsentlighedsgrænser udvalgt ved stikprøver.

En depositar skal overvåge AIF’ernes overholdelse af de investeringsbegrænsninger og gearingslofter, der er fastsat i AIF’ernes udbudsdokumenter.
NCS’ overvågning var i nogle tilfælde ikke tilstrækkelig, særligt hvor AIF’ens aktiver værdiansættes flere gange årligt, eller hvor AIF’en løbende stifter ny gæld og investerer i flere aktiver.

NCS fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige procedurer.