Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Djurslands Bank A/S

Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Djurslands Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.

Sammenfatning og risikovurdering

Undersøgelsen viste, at klassifikationsprocessen i Djurslands Bank grundlæggende foregår på samme måde som i andre pengeinstitutter. Banken havde i lighed med andre institutter valgt, at der ikke gennemføres kontrol af den fastlagte klassifikationen forud for bevilling og effektuering af nye eksponeringer. Dette gav risiko for, at klassifikationen ikke er korrekt, og at nye lån og kreditter gives med en højere risiko end ønsket.

Banken gennemførte forskellige kontroller og stikprøver med henblik på at minimere denne risiko. Dette skete dels som følge af instruks om, at alle bevillinger, hvor indstiller og bevilger er identisk, efterfølgende skal vurderes af en anden medarbejder, dels ved at der ved bevilling på højere niveau foretages en vurdering af klassifikationen.

Finanstilsynet modtog ikke en arbejdsbeskrivelse for disse vurderinger og gjorde derfor opmærksom på, at banken skal have arbejdsbeskrivelser på området, der konkret opstiller krav til handlinger, så det klart fremgår, hvad vurderingerne skal omfatte.

Banken foretog forskellige stikprøvekontroller af eksponeringer, hvori kontrol af klassifikation indgik. Undersøgelsen viste, at banken i mange tilfælde ikke manuelt korrigerede en klassifikation, selvom en kontrol havde afdækket, at klassifikationen ikke var retvisende. Bankens praksis på området kan medføre, at banken ikke har et opdateret overblik over sine kreditrisici, og banken fik derfor påbud om at sikre en korrekt klassifikation af bankens eksponeringer.

Endvidere viste undersøgelsen, at bankens kontroller på kreditområdet ikke var uafhængige, og der ikke var etableret kompenserende foranstaltninger. Banken fik derfor påbud om at sikre uafhængighed på området, alternativt etablere betryggende kompenserende foranstaltninger.

Med baggrund i det modtagne materiale og den gennemførte undersøgelse vurderede Finanstilsynet desuden, at banken i sine forretningsgange og arbejdsbeskrivelser ikke i tilstrækkelig grad havde opstillet specifikke rammer for og krav til, hvordan kontrollen med klassifikation skal gennemføres. 

Ejerskabet af bankens klassifikationsmodeller var placeret hos den risikoansvarlige. Det var også den risikoansvarlige, der foretog ændringer til modellerne samt godkendte disse. Endelig var den risikoansvarlige også ansvarlig for test og validering af modellerne.

Undersøgelsen viste endvidere, at bankens risikoansvarlige ikke foretog nødvendige selvstændige kontroller i relation til sikring af korrekt klassifikation af bankens kunder. Banken fik påbud herom samt om at etablere betryggende funktionsadskillelse på området eller at opstille betryggende kompenserende foranstaltninger herfor.

Bankens klassifikationsmodeller var procykliske. Ledelsen var opmærksom på dette, men procyklialitet havde ikke nogen fremtrædende rolle i ledelsens vurdering af udlånsporteføljen og den fremadrettede styring og strategi.

Undersøgelsen viste desuden, at intern revision ikke i tilstrækkeligt omfang foretog gennemgang og vurdering af bankens forretningsgange for samt kontroller af arbejdet med området klassifikation i første og anden forsvarslinje. Intern revision fik som følge heraf påbud om at gennemføre revision af processerne relateret til bankens klassifikation af kunder, de tilhørende forretningsgange og interne kontroller.