Redegørelse om inspektion i Vester Exchange ApS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var den 5. december 2017 på inspektion i Vester Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens risikovurdering på hvidvaskområdet, hvidvaskpolitik og kundekendskabprocedurer.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har siden den 10. januar 2014 haft en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester i Danmark, jf. lov om betalinger (pengeoverførselsvirksomhed). Virksomhedens forretningsmodel består primært i at overføre penge til og fra en række afrikanske lande, primært til Somalia, men også til Kenya, Uganda og Ethiopien. Pengeoverførslerne sker i praksis via virksomhedens samarbejdspartner i Dubai, Sundus Exchange, som virksomheden løbende udligner pengeoverførslerne med. Derudover er virksomheden agent for Western Union, hvilken virksomhed ikke var omfattet af inspektionen. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på virksomhedens forretningsmodel kombineret med, at virksomheden primært overfører penge til Somalia. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid der er gået siden inspektionens foretagelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene kan have ændret sig betydeligt.

 

Virksomheden får påbud om at udarbejde en risikovurdering. Finanstilsynet konstaterer, at denne under inspektionen var under udarbejdelse. Virksomheden får også påbud om at revidere sine interne retningslinjer, herunder udarbejde en hvidvaskpolitik, som tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering. Herudover skal retningslinjerne opdateres samt indeholde en beskrivelse af virksomhedens interne kontroller.

 

Endelig får virksomheden påbud om at sikre, at forretningsgange om undersøgelses- og underretningspligt bliver fulgt. Det fremgik af en stikprøve, at virksomheden ikke i alle tilfælde noterer og dokumenterer resultatet af undersøgelser af mistænkelige transaktioner, der ikke bliver underrettet til SØIK.