Redegørelse om inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv), hvor fokus for inspektionen var selskabets investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Denne redegørelse er en i en række af redegørelser i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner med fokus på illikvid kredit.

 

Inspektionen omfattede selskabets organisering og processer for investeringer i illikvid kredit, herunder selskabets stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

 

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte illikvide kreditinvesteringer med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Velliv har gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter. Ultimo 2018 havde selskabet ca. 350.000 kunder og investeringsaktiver for ca. 207 mia. kr.

 

Illikvide kreditinvesteringer udgjorde ca. 6,4 pct. af investeringsaktiverne.

 

Selskabets illikvide kreditinvesteringer er primært foretaget via fonde, der indeholder en bred vifte af underliggende investeringer i illikvid kredit.

 

Finanstilsynet gav selskabet påbud om at sikre, at investeringsstrategien og –politikken indeholder tilstrækkelig identifikation og afgrænsning af de risici, som selskabet ønsker at påtage sig på området for illikvid kredit.

 

Selskabet blev endvidere påbudt at sikre, at investeringspolitikken indeholder anvisninger på, hvorledes de strategiske mål opnås, herunder i forhold til selskabets allokering til illikvide højrisiko kreditinvesteringer i gennemsnitsrenteprodukterne.

 

For markedsrenteprodukterne blev selskabet påbudt at fastlægge det ønskede eller acceptable risikoniveau på kreditområdet, som selskabet vil tage på kundernes vegne, samt sikre kontrollerbare rammer.

 

Bestyrelsen blev endvidere påbudt at fastsætte relevante mål og sammenligningsgrundlag for illikvide kreditinvesteringer til vurdering af opnåede afkast.

 

Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad inddrager de identificerede strukturelle skift, der er sket på det globale lånemarked, i aktivallokeringen. Selskabet fik på den baggrund en risikooplysning om, at der er risiko for, at selskabets aktivallokering på kreditområdet ikke sikrer bedst mulig varetagelse af forsikringstagernes og de begunstiges interesser.

 

Finanstilsynet gav endvidere påbud om, at selskabet skal sikre, at der sker en tilstrækkelig identifikation af risici, både inden der foretages beslutning om investeringer og løbende efter investeringerne er foretaget, samt at identifikationen af risici dokumenteres og indgår i investeringernes beslutningsgrundlag.

 

Selskabet blev påbudt at sikre en tilstrækkelig løbende overvågning og rapportering af udviklingen i risici i de illikvide kreditinvesteringer, herunder af kreditfondes underliggende lån.

 

Endvidere fik selskabet påbud om at sikre, at der for de enkelte illikvide kreditinvesteringer sker en tilstrækkelig måling af risici og en vurdering af afkast/risiko-forholdet og sikre at målingen dokumenteres.

 

Selskabet fik påbud om at sikre, at risikostyringsfunktionen i tilstrækkelig grad overvåger selskabets investeringsrisici.

 

Endeligt fik selskabet påbud om at fastsætte rammer for koncentrationsrisiko og kreditspændsrisiko.