Redegørelse om påbud til AP Pension livsfor-sikringsaktieselskab om opgørelse af hensættelser til solvens

Med julebrevet af 20. december 2018 indledte Finanstilsynet en temaundersøgelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers værdiansættelse af forsikringshensættelser til solvens.

Finanstilsynet har som led i denne undersøgelse konstateret, at AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension) aktuelt ikke opgør hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet AP Pension påbud om at opgøre hensættelserne til solvens i overensstemmelse med de gældende principper i Solvens II-reguleringen. AP Pension har fået frist til ultimo 2022 til at komme på plads.