Redegørelse om inspektion i Secure Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Secure Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses- og underretningspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Secure Fondsmæglerselskab er et fondsmæglerselskab, som tilbyder formuepleje og langsigtede investeringer for sine kunder. Virksomheden blev stiftet i marts 2008 og har hovedsæde i Kgs. Lyngby.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at der er tale om en snæver national kundekreds med henblik på langtidsinvesteringer, ligesom at virksomheden ikke opbevarer kundemidler. Uanset om der er tale om disketrionær porteføljepleje eller alternative investeringer foregår alle transaktioner via kundernes pengeinstitut, enten i form af en handelsinstruks eller ved at kunden selv foretager overførslen til den pågældende alternative investeringsfond.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at udarbejde en risikovurdering, der særskilt forholder sig til risikoen for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og på baggrund af denne omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter og transaktioner.

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at politikken på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås. 

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden i forbindelse med etablering af forretningsforbindelser foretager en konkret risikoklassificering af sine kunder, baseret på kundernes faktiske forhold. 

Virksomheden får påbud om at udarbejde forretningsgange for, hvordan virksomheden skal håndtere kunder med en øget risiko, samt at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor det vurderes, at der er en øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder om nødvendigt indhenter oplysninger om midlernes oprindelse. 

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at virksomheden foretager den nødvendige overvågning af sine kunder, herunder at dokumenter, data og oplysninger om kunderne løbende ajourføres, samt at virksomheden opbevarer den pågældende dokumentation. 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden har procedurer til at afgøre, om kunder i et igangværende kundeforhold bliver politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af virksomhedens kunder, herunder af politisk eksponerede personer, med henblik på at vurdere, om kundernes transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne, herunder at oplysningerne om kunderne løbende ajourføres. 

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Virksomheden får endelig påbud om at udarbejde forretningsgange for underretninger til Hvidvasksekretariatet, som skal sikre, at virksomheden omgående underretter Hvidvasksekretariatet ved identificering af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.