Redegørelse om inspektion i Kreditbanken (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Kreditbanken A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privatkunder og virksomhedskunder samt bankens noterings-, undersøgelses- og underretningspligt.

Kreditbanken A/S er et lokalt baseret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Sønderjylland. Banken har en traditionel forretningsmodel med almindelige ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investering-, pensions- og forsikringsområdet.

Banken har et samarbejde med Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA) i Tysk-land om en kundegruppe bosat i Tyskland med arbejdsindtægt fra Danmark. Samarbejdet har udgangspunkt i, at NOSPA ikke kan modtage indbetaling til tyske konti fra danske arbejdsgivere. Banken indgår derfor som mellemled i pengestrømmene fra de danske arbejdsgivere til tysk bosiddende medarbejdere i virksomhederne.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række forskellige finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Omvendt begrænser banken sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark, dog bortset fra NOSPA kunder.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken fik på baggrund af den tværgående off-site inspektion vedrørende risikovurderingen på hvidvaskområdet, som Finanstilsynet gennemførte i et antal banker i november-december 2019, påbud om at revidere sin risikovurdering. Banken får i sammenhæng hermed et påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så den tager udgangspunkt i bankens risikovurdering og indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvorledes banken vil imødegå risiciene på hvidvaskområdet.

Banken får et påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange vedrørende overvågning af kundeforhold samt overholdelse af undersøgelses-, noterings- og underretningspligten.

Banken får også et påbud om at sikre, at den indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger vedrørende kunder, der er omfattet af aftalen med NOSPA.

Banken får herudover et påbud om at sikre, at den foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra bankens overvågning, herunder at banken noterer og dokumenterer resultaterne af disse undersøgelser.

Banken får et påbud om at sikre, at den foretager omgående underretning til Hvidvasksekretariatet ved identificering af mistanke om, eller når banken har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.