Redegørelse om ordinær inspektion i Fundmarket A/S

Finanstilsynet var i november 2019 på ordinær inspektion i Fundmarket A/S. Finanstilsynet undersøgte på inspektionen de væsentligste risikoområder.

Sammenfatning og risikovurdering

Fundmarket A/S’ forretningsmodel er kendetegnet ved, at selskabet administrerer investeringsforeninger, hvor porteføljeplejen eller investeringsrådgivningen er delegeret til fondsmæglerselskaber og investeringsrådgivere. Fundmarket A/S står selv for distributionen af andele i administrerede investeringsforeninger gennem selskabets investorportal. Fundmarket A/S blev godkendt som investeringsforvaltningsselskab i 2018, og selskabet må fortsat anses for at være i opstartsfasen.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Bestyrelsen drøfter ikke løbende, hvorvidt dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at forstå selskabets aktiviteter og de hermed forbundne risici. Finanstilsynet gav på den baggrund påbud om, at bestyrelsen løbende og mindst én gang om året skal drøfte, hvorvidt bestyrelsens medlemmer er i besiddelse af tilstrækkelige kompetencer.

Fundmarket A/S har i en periode i 2019 ikke levet op til det lovmæssige kapitalkrav. Selskabet fik påbud om, at det skal træffe foranstaltninger til at sikre, at det til en hver tid overholder kapitalkravet. Selskabet fik også påbud om i fremtiden straks at meddele Finanstilsynet, hvis egenkapitalen i selskabet kommer under kapitalkravet.

Medarbejderne i Fundmarket A/S er dobbeltansatte i Fundmarket A/S og i AG-Informatik A/S. De oppebærer dermed løn fra begge selskaber i forhold til den aftalte arbejdsfordeling. AG-Informatik A/S har dog udbetalt den fulde løn til to af medarbejderne. Det faktiske underskud i Fundmarket A/S og det omkostningsbestemte kapitalkrav i Fundmarket A/S’ solvensopgørelse er dermed ikke korrekte. Finanstilsynet gav Fundmarket A/S et påbud om, at selskabet skal opgøre sin solvensopgørelse korrekt, hvilket indebærer, at selskabet skal medregne sin andel af lønomkostningerne til sine medarbejdere i kapitalgrundlaget.

På inspektionen kunne den complianceudførende ikke forklare, hvordan vedkommende udvælger complianceområderne i årshjulet på baggrund af de identificerede risici.  Den complianceudførende har ligeledes ikke tilstrækkelige forretningsgange for udførelsen af sine opgaver.

Fundmarket A/S fik påbud om, at selskabet skal sikre, at den complianceudførende har forretningsgange, som på fyldestgørende måde beskriver de aktiviteter, der skal udføres. Ligeledes fik Fundmarket A/S et påbud om, at sikre, at den complianceudførende i tilstrækkelig omfang har metoder og procedurer til at identificere selskabets compliancerisici. Fundmarket A/S fik også påbud om, at selskabet skal overvåge om, den complianceudførendes compliancearbejde lever op til gældende regler.

Finanstilsynet fandt på inspektionen, at risikostyringsfunktionen ikke udfører alle de opgaver, som en risikostyringsfunktion skal i relation til udførelse af back test og stress test af Investeringsforeningen PortfolioManagers afdelinger eller af Fundmarket A/S egne risici. Endvidere har risikostyringsfunktionen ikke den nødvendige funktionsadskillelse fra selskabets øvrige enheder. Dette skyldes, at den risikoansvarlige i kraft af, at vedkommende også udfører opgaver i ”Operation og Investering-funktionen”, kontrollerer sig selv.

Fundmarket A/S fik et påbud, om at selskabet med jævne mellemrum skal foretage stresstest og back test af de administrerede UCITS-afdelingers risici samt foretage stresstest af Fundmarket A/S’ egne risici.

Fundmarket A/S fik også påbud om, at selskabet skal sikre, at selskabet har tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger til at kompensere for personsammenfald mellem risikostyringsfunktionen og selskabets øvrige enheder.