Redegørelse om inspektion i Frøs Sparekasse

Finanstilsynet har i oktober og november 2019 været på inspektion i Frøs Sparekasse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel baserer sig på traditionel ind- og udlånsvirksomhed til privat- og erhvervskunder.

Sparekassen er udfordret på sin basisindtjening, der er lavere end gennemsnittet for gruppe 3 institutterne.

Finanstilsynet har ved inspektionen konstateret, at sparekassen har en høj andel af kunder med kreditmæssige svagheder.  75 pct. af de nye privatkunder gennemgået under inspektionen (målt på volumen) har visse svagheder. Dette indikerer en forhøjet risikovillighed på nye kunder.

Sparekassens kapitalmålsætning er lav og ikke tilstrækkelig. Sparekassen er svagt kapitaliseret med en kompleks kapitalsammensætning med både hybrid kernekapital og supplerende kapitalelement.

Kombinationen af en udfordret basisindtjening, en svag kapitalisering samt en høj andel af kunder med svagheder er forbundet med forhøjet risiko og stiller store krav til sparekassens overvågning af den indbyrdes udvikling heri. Forretningsmodellen har dermed visse uholdbare elementer.

Sparekassen skal udarbejde og indsende en redegørelse for, hvilke tiltag sparekassen vil iværksætte for at forbedre situationen.

Sparekassen har et ønske om fremadrettet at satse yderligere på erhvervsområdet og har samlet erhvervskompetencerne i en række erhvervscentre rundt om i sit markedsområde i Syd- og Sønderjylland. Der er høj konkurrence på erhvervskunderne, og der er flere eksempler på kunder, hvor sparekassen ikke har forholdt sig til, om indtjening på kunden står i et tilfredsstillende forhold til risikoen.

Sparekassens kreditpolitik er meget bred og ikke tilstrækkeligt afgrænset på en række punkter, ligesom der ikke er tilstrækkelig rapportering herpå. Sparekassen fik påbud om at præcisere kreditpolitikken og sikre tilstrækkelig rapportering herpå.

Sparekassen fik også påbud om, at bestyrelsen skal foretage sin årlige risikovurdering samt sikre en bedre disciplin med at forlade bestyrelseslokalet, når det er påkrævet af habilitetshensyn.

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen 167 udlån, svarende til 13 pct. af den samlede udlånsmasse ultimo juni 2019. Gennemgangen førte til i alt 23 nedklassificeringer af kreditkvaliteten af udlån svarende til 14 pct. af de gennemgåede udlån.

Ved gennemgang af udlån blev der konstateret et behov for yderligere nedskrivninger på 4 mio. kr. Sparekassen fik desuden påbud om at nedskrive værdien af to af sparekassens domicilejendomme med samlet 4,6 mio.kr.

Inspektionen dannede grundlag for at øge solvensbehovet med 0,6 pct. svarende til 25,5 mio. kr. til dækning af tillæg til store kunder med finansielle problemer. Herudover forøges solvensbehovet med 0,2 procentpoint til dækning af kreditspændsrisiko. Solvensbehovet udgør herefter 10,5 procent, og solvensprocent udgør 18,8 procent.