Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse

Finanstilsynet foretog i maj 2020 inspektion af Faster Andelskasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

Faster Andelskasse har sit primære markedsområde i Vestjylland, hvor andelskassen ønsker at betjene privat- og erhvervskunder. Andelskassen er derudover til stede i hovedstadsområdet, hvor andelskassen ønsker at betjene privatkunder. Dette markedsområde blev tilknyttet i forbindelse med sammenlægningen med Andelskassen OIKOS ultimo 2019.

Andelskassen er kendetegnet ved en højere andel af store udlån og en højere andel af udlån til landbrug end andre gruppe 4-institutter.

Andelskassen fik påbud om at præcisere sin forretningsmodel, således at geografisk afgrænsning, ønske om udlånsvækst og niveau for ønsket markedsrisici fremgår klart.

I forhold til bestyrelsens arbejde skal der sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem risikovurdering og den løbende tilpasning af forretningsmodel, politikker m.v. Der skal også sikres en bedre protokollering af drøftelser i forbindelse med elektronisk afholdte møder. Andelskassen fik påbud om at forbedre dette.

Andelskassen fik påbud på kreditområdet. Kreditpolitikken skal justeres, så den på en præcis og målbar vis udstikker de overordnede retningslinjer for andelskassens kreditrisikoprofil. Kreditpolitikkens hovedregler og undtagelser skal præciseres, ligesom betingelserne for anvendelse af den enkelte undtagelse skal fremgå tydeligt. Derudover skal andelskassen sikre en tilstrækkelig kreditrapportering, herunder stillingtagen til efterlevelse af kreditpolitikken.

Andelskassen fik påbud om, at rapporteringen fra den risikoansvarlige skal forbedres i form af opfølgning og bedre sammenhæng med årsplan for området.

Andelskassen fik ligeledes påbud om, at rapporteringen fra compliance-funktionen skal forbedres, så rapporten bliver et brugbart værktøj for bestyrelsen.

Andelskassen skal foretage en it-risikovurdering og fastsætte en it-strategi. Andelskassens beredskabsplan skal gøres operationel og indeholde planer vedrørende de risici, andelskassen kan blive udsat for. Derudover skal beredskabsplanen testes løbende.

Andelskassen fik ligeledes påbud om, at der for svage udlån skal udarbejdes og dokumenteres handlingsplaner for det videre forløb. I stadie 2svag/2c skal andelskassen kunne dokumentere, hvorfor udlånet ikke er kreditforringet (OIK). Andelskassen skal sikre, at der løbende foretages en vurdering af, om prissætningen er forsvarlig i forhold til den aktuelle risiko på udlånet, herunder skal Andelskassen vurdere, om der er tilsagt lempeligere vilkår, som indebærer, at udlånet er kreditforringet (OIK).

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 80 udlån for samlet ca. 200 mio. kr. Det svarer til, at der samlet set er gennemgået 63 pct. af andelskassen udlånsmasse pr. 31. marts 2020.

Finanstilsynet fandt ved udlånsgennemgangen behov for at nedklassificere 7 ud af 80 udlån, hvilket svarer til 2,1 pct. af volumen. Inspektionen gav ligeledes anledning til at øge andelskassens nedskrivninger med 1,7 mio. kr. primært vedr. to udlån.

Andelskassen skal ligeledes sikre en korrekt opgørelse af risikoeksponeringen for en position med markedsrisiko.

Andelskassens solvensbehov udgør efter inspektionen 12,2 pct. Dette er marginalt lavere end før inspektionen som følge af de øgede nedskrivninger mindsker behovet for solvensbehovsreservationer.