Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S

Finanstilsynet gennemførte i september 2020 en inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Facit Bank A/S modtog banktilladelse i august 2019, og bankdriften blev igangsat i december 2019.

Banken tilbyder forbrugslån uden sikkerhed til privatkunder, der generelt er kendetegnet ved at udvise visse økonomiske svaghedstegn. Udlånet finansieres hovedsageligt med indlån på op til 750.000 kr., der typisk er bundet mellem 36 og 60 måneder. Forretningsmodellen gør banken særligt eksponeret for kreditrisici og for operationelle risici relateret til bankens kreditværdighedsvurdering af kunderne.

Bankens indtjening er negativ, og udlånsbalancen er forholdsvis beskeden. Banken er fortsat i en opstartsfase, og der er på baggrund af den hidtidige driftsperiode en vis usikkerhed om forretningsmodellens holdbarhed. Banken arbejder med udvidelse af forretningsmodellen.

Banken har i løbet af 2020 justeret sit forretningsområde og sin risikoprofil for udlån uden, at dette er kommet til udtryk i forretningsmodellen. Banken fik derfor påbud om at præcisere forretningsmodellen, så den afspejler bestyrelsens beslutninger og ønsker. 

Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at større opkøb af eksisterende for-brugslånsporteføljer, hvorpå der ikke foreligger andre oplysninger end betalingshistorik og oplysninger fra offentlige registre, udgør en væsentlig ændring af bankens risikoprofil.

Bestyrelsen fik påbud om løbende og mindst årligt at foretage en risikovurdering af bankens enkelte og samlede risici, og at det sikres, at dette sker i tidsmæssig sammenhæng med den løbende tilpasning af forretningsmodel, politikker m.v.

Bestyrelsen fik desuden påbud om at sikre, at instruksen til direktionen og politikkerne, herunder specielt kreditpolitikken, likviditetspolitikken, og markedsrisikopolitikken er institutspecifikke, præcise i udformningen, operationelle og målbare, ligesom de skal være opdateret i henhold til nyeste lovgivning.

Banken fik påbud om at tilpasse sine processer, så det sikres, at der sker korrekt klassifikation af alle nye kunder. Dette var især gældende for tilkøbte kundeporteføljer og for de kunder, hvor kreditpolitikkens undtagelsesmuligheder anvendes.

Banken manglede effektive procedurer til forebyggelse, identifikation og håndtering af interessekonflikter. Dette kom særligt til udtryk i forhold til økonomichefen, der udover at være chef for økonomi også er chef for likviditet og markedsrisiko samt ansvarlig for operationel risiko, uden at banken havde opstillet kompenserende foranstaltninger til mitigering af den manglende funktionsadskillelse og de potentielle interessekonflikter forbundet hermed. Banken fik derfor påbud om at sikre, at der foreligger procedurer med henblik på forebyggelse, identifikation og håndtering af interessekonflikter, og banken skal sikre funktionsadskillelse eller betryggende kompenserende foranstaltninger herfor mellem de disponerende, afviklende, kontrollerende og rapporterende enheder.

På markedsrisikoområdet fik banken påbud om, at markedsrisikopolitikken skal indeholde procedurer for håndtering af overskridelse af bestyrelsens risikogrænser, som sikrer, at grænserne ikke overskrides i længere perioder, samt at banken skal rapportere på alle grænser fastsat i likviditetspolitikken.

Banken fik desuden påbud om at sikre, at politikkerne for it-risikostyring og it-sikkerhed indeholder bestyrelsens præcise risikomål og -rammer, samt at der i politikkerne gives specifikke og operationelle anvisninger til, hvordan disse udmøntes i banken.

Endelig fik banken påbud om at sikre en tilstrækkeligt dokumenteret opgørelse af det individuelle solvensbehov og om at udbygge argumentation, analyser og dokumentation for de forskellige tillæg, så bestyrelsen har en reel mulighed for at vurdere og kontrollere solvensbehovet.

Inspektionen gav ikke anledning til revurdering af bankens nedskrivninger eller det fastsatte solvensbehov, der var på 27,0 pct. den 30. juni 2020.