Redegørelse om inspektion i Creamfinance Denmark ApS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var den 3. juli 2019 på inspektion i Creamfinance Denmark ApS.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt driver udlånsvirksomhed.

Creamfinance Denmark ApS er en dansk virksomhed, der tilbyder kortsigtede finansielle løsninger (lån) til privatpersoner over 21 år i Danmark. Creamfinance Denmark ApS er etableret med licens til at drive udlånsvirksomhed i 2015 og har hovedsæde i Danmark.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansiel produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder på det danske marked. Omvendt er virksomhedens kunder distancekunder.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke i tilstrækkelig omfang indeholder en dokumenteret analyse af virksomhedens risikofaktorer og ikke i tilstrækkeligt omfang særskilt behandler risikoen for, at virksomheden bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får på den baggrund påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

Virksomheden får derudover et påbud om at revidere virksomhedens hvidvaskpolitik, så denne tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og tydeligt indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvilke risici virksomheden ønsker at påtage sig i relation til hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden kontrollerer kundernes identitetsoplysninger ved pålidelig og uafhængig kilde.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af virksomhedens kunder.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden løbende ajourfører virksomhedens oplysninger og data omkring deres kunder.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at der foretages skærpede kundekendskabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der foretages intern kontrol af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav, og at de foretagne kontroller
dokumenteres.

Virksomheden får påbud om at sikre, at videreførelse af en forretningsforbindelse med en kunde, der får status som politisk eksponeret person samt kundeforhold med en nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person, godkendes af den hvidvaskansvarlige.

Endelig får virksomheden påbud om at sikre, at virksomhedens ansatte, herunder ledelsen, får tilstrækkelig undervisning i kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden får en påtale for ikke at have haft en whistleblowerordning, før virksomheden den 1. juli 2019 indgik aftale om en whistleblowerordning med en virksomhed.
Finanstilsynet har politianmeldt virksomheden for overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurerog løbende overvågning af kunderne.