Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Alm. Brand Bank er en dansk bank i Alm. Brand koncernen, som ud over bankvirksomhed omfatter forsikrings- og pensionsvirksomhed. Banken har privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder og tilbyder almindelige bankløsninger, leasing af biler, kapitalforvaltning og handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta. 

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på bankens sammensætning af kunder, som hovedsagligt er privatkunder bosat i Danmark samt bankens udbud af en række forskellige finansielle produkter til brug for både privat- og erhvervskunder.  

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Banken får påbud om at sikre, at banken identificerer og indhenter tilstrækkelige identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere bag juridiske kunder og gennemfører rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.

Banken får påbud om i forbindelse med oprettelsen af kunderne at foretage en risikovurdering af kunderne.

Banken får yderligere påbud om at sikre, at der i alle tilfælde, både ved oprettelse af kundeforhold og ved ændringer i kundeforholdet, hvor det vurderes relevant, indhentes oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed.

Banken får samtidig påbud om at ajourføre kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i bankens kundeportefølje. 

Endvidere får banken påbud om at sikre, at banken udarbejder skriftlige procedurer for, hvordan banken gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer, der sikrer, at banken kan håndtere de kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. 

Samtidig får banken påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor banken har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Banken får endvidere påbud om at sikre, at banken undersøger baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der er komplekse, usædvanligt store, foretages i et usædvanligt mønster eller ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.