Redegørelse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S

Finanstilsynet har i oktober-november 2018 gennemført en likviditetsundersøgelse af Jyske Bank.

Formålet var at vurdere bankens likviditetsrisikostyring, at klarlægge bankens ansvars- og arbejdsfordeling på likviditetsområdet og at vurdere interne rapporteringer på likviditetsområdet.

Finanstilsynet gennemgik ansvars- og opgavefordelingen mellem de relevante organisatoriske enheder på likviditetsområdet, herunder særligt den risikoansvarlige enheds rolle og ansvar.

Derudover gennemgik Finanstilsynet også Jyske Banks likviditetsrisikopolitik og hertil knyttede instrukser og rapporteringer samt beredskabsplan.

Undersøgelsen vedrørte alene situationen i Jyske Bank og forholdt sig således ikke til koncernrelaterede forhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderede, at bankens likviditetsrisikoappetit overordnet set var betryggende. Finanstilsynets fandt dog, at bankens bestyrelse ikke i tilstrækkeligt omfang har taget stilling til, hvilke væsentlige nøgletal der skal rapporteres til bestyrelsen, og med hvilken frekvens bestyrelsen ønsker at se de væsentlige nøgletal. Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at det ikke er alle de af bestyrelsen fastsatte grænser på likviditetsområdet, der rapporteres med tilstrækkelig frekvens til bestyrelsen. Endelig er der et af bankens styringsmål, der ikke er blevet opdateret i tilstrækkeligt omfang, grundet ændrede forretnings- og lovmæssige forhold. Banken fik derfor påbud om at sikre, at likviditetsmål rapporteres i tilstrækkeligt omfang, og at grænserne bliver revurderet.

Bankens daglige risikostyring på likviditetsområdet fremstod generelt velfungerende i praksis. Finanstilsynet fandt dog mangler i bankens forretningsgange i relation til ansvarsfordelingen imellem første og anden forsvarslinje på likviditetsområdet, da disse forretningsgange ikke afspejlede den praksis, der var i banken. Banken fik derfor påbud om at sikre, at forretningsgangene afspejler den reelle opgave- og ansvarsfordeling mellem første og anden forsvarslinje.