Redegørelse om inspektion i ETU Forsikring A/S

Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i ETU Forsikring A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde og ledelsessystemet.

Sammenfatning og risikovurdering

ETU Forsikring A/S tegner hovedsageligt forsikringer i Danmark til privatkunder og små og mellemstore erhvervsvirksomheder. ETU Forsikring A/S er primært ejet af selskabets administrerende direktør.

Omdrejningspunktet for ETU Forsikring A/S’s investeringer er ejendomsinvesteringer i datterselskaber. Finanstilsynet fandt, at selskabets anvendte forudsætninger for omkostninger til viceværtydelser, administration og vedligeholdelse ved værdiansættelsen af selskabets investeringsejendomme var for lave. Selskabet blev derfor påbudt at opdatere forudsætningerne. Selskabet har indregnet effekten af de ændrede værdier som en ændring af skøn i årsrapporten for 2018. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at effekten regnskabsmæssigt skal behandles som en fejl, da samme forhold har været gældende i tidligere år, og da selskabets anvendte omkostninger ikke vurderes at være markedskonforme. Da forholdet er væsentligt for årsrapporten for 2018 modtog selskabet derfor et påbud om at udarbejde korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2018, hvor effekten på dagsværdimålingen af de ændrede værdier behandles som en fejl.

ETU Forsikring A/S’ solvensopgørelse indeholdt immaterielle aktiver. Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke havde påvist, at de immaterielle aktiver kunne sælges separat, eller at aktiverne eller lignende aktiver havde en værdi i markedet. Selskabet modtog derfor et påbud om at værdiansætte de immaterielle aktiver til 0 kr. i solvensopgørelsen.

Selskabet modtog påbud om opgøre sit solvenskapitalkrav korrekt, blandt andet ved ikke at se igennem sine tilknyttede selskaber, når disse er ejendomsselskaber, ved også at indregne policer med løbetid på ét år og kortere i volumenmålet for præmierisiko, ved at opgøre et kapitalkrav for frafaldsrisikoen, ved at lade ejerskifteforsikringer være omfattet af kapitalkravet for menneskeskabte ansvarskatastroferisici og ved at undlade at anvende justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelse af solvenskapitalkravet.

Finanstilsynet fandt, at ETU Forsikring A/S ikke justerede genforsikringsandelene af bruttohensættelserne for modpartsrisiko. Selskabet modtog derfor et påbud om at foretage denne justering.

ETU Forsikring A/S har udpeget selskabets administrerende direktør til nøgleperson for risikostyringsfunktionen. Finanstilsynet fandt, at der er en potentiel interessekonflikt forbundet med at den administrerende direktør som nøgleperson for risikostyringsfunktionen rapporterer til sig selv. Endvidere fandt Finanstilsynet, at rapporten fra risikostyringsfunktionen ikke redegjorde for de risici, som selskabet var eksponeret overfor gennem outsourcede aktiviteter og ejendomsinvesteringer i datterselskaber. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at rapporten fra risikostyringsfunktionen forholder sig til alle de risici, som selskabet er eksponeret overfor, og sikre at der ikke opstår interessekonflikter i forbindelse med risikostyringsfunktionens opgaver.

Finanstilsynet fandt, at rapporten fra aktuarfunktionen ikke indeholdt en beskrivelse af alle de opgaver, som aktuarfunktionen skal udføre. Selskabet modtog derfor et påbud om at sikre, at der fremadrettet udarbejdes en rapport fra aktuarfunktionen, som dokumenterer udførelsen af alle funktionens opgaver.

ETU Forsikring A/S outsourcer sine forsikringssystemer, salg af forsikringer og skadesbehandling til eksterne leverandører. Finanstilsynet vurderede, at der manglede outsourcingkontrakter for disse aftaler. Derfor fik selskabet et påbud om at udarbejde kontrakter, der levede op til reglerne om outsourcing. ETU Forsikring A/S havde ikke udarbejdet en politik for outsourcing. Derfor fik selskabet et påbud om at udarbejde en politik for outsourcing. 

Finanstilsynet fandt, at ETU Forsikring A/S’s kapitalnødplan manglede en rækkefølge og tidsfrister for udførelsen af tiltag, som kapitalnødplanen beskrev. Selskabet modtog derfor et påbud om at lade kapitalnødplanen indeholde operationelle procedurer.

Finanstilsynet fandt, at ETU Forsikring A/S’ investeringspolitik ikke indeholdt rammer eller risikomål for kreditter til datterselskaber. Selskabet modtog derfor et påbud om at opdatere investeringspolitikken med det acceptable risikoniveau for kreditrisici.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets politik for risikostyring ikke var behandlet af bestyrelsen siden november 2016. Finanstilsynet påbød derfor selskabet at sikre, at selskabets politikker bliver vurderet løbende. Finanstilsynet fandt endvidere, at selskabets politik for kapitalstruktur var mangelfuld, og derfor modtog selskabet et påbud om at opdatere politikken. Endvidere modtog selskabet et påbud om at udarbejde en politik for værdiansættelsesprocessen. Finanstilsynet påbød også selskabet at opdatere politik og udarbejde retningslinjer for forsikringsmæssige risici. Da det ikke fremgik af selskabets politik for intern kontrol, hvordan selskabet skulle følge op på manglende compliance, modtog selskabet et påbud om at opdatere politikken for intern kontrol.

ETU Forsikring A/S’ revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Derfor modtog selskabet et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

ETU Forsikring A/S modtog en risikooplysning, der knytter sig til selskabets planer om at drive agentbaseret grænseoverskridende virksomhed inden for EU. Finanstilsynet vurderer, at der er risiko for, at det kan påvirke selskabets solvens og governance negativt, hvis der ikke i tilstrækkelig grad tages højde for det øgede behov for kontrol med outsourcede aktiviteter i andre lande, forståelse af risikoen ved udenlandske produkter og øgede ressourcer til selskabets ledelsessystem, hvis planerne gennemføres.

ETU Forsikring AS/ havde en solvensdækning på 172 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2019. Denne solvensdækning indeholder ikke effekten af de påbud, Finanstilsynet har givet i forbindelse med inspektionen, og som forventes at påvirke solvensdækningen negativt. Finanstilsynet vil følge op herpå.