Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

Finanstilsynet var i september 2018 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S. Inspektionen omfattede ledelsesområdet, fonds-, funding- og likviditetsområdet, IT-området, koncernforhold, outsourcing og operationelle risici.

Sammenfatning og risikovurdering

Danmarks Skibskredit har et snævert virksomhedsområde, hvor instituttet yder lån mod pant i skibe på baggrund af udstedelse af obligationer og er som skibsfinansieringsinstitut på visse områder underlagt et særligt regelgrundlag.

Danmarks Skibskredit har i videre omfang end realkreditinstitutterne mulighed for at præemittere obligationer, dvs. instituttet udsteder obligationerne før provenuet skal anvendes. Danmarks Skibskredit benytter sig af denne mulighed. Midlerne fra præ-emissionerne skal placeres i særligt sikre og likvide midler. Placeringen indebærer en kreditrisiko på modparten. Danmarks Skibskredit har sat grænser for den ønskede kredit- og modpartsrisiko. Finanstilsynet vurderer, at de fastsatte rammer for konverterbare realkreditobligationer er højere end i andre institutter med en sammenlignelig obligationsbeholdning.

Danmarks Skibskredit har rammer for den kreditspændsrisiko, der er ved placering af midler i realkreditobligationer, men havde dog ikke på tidspunktet for undersøgelsen foretaget et tillæg til solvensbehovet på denne baggrund. Instituttet fik derfor påbud om at foretage en vurdering af, i hvilket omfang kreditspændrisikoen skal afdækkes ved opgørelsen af solvensbehovet. Danmarks Skibskredit har efterlevet påbuddet og har pr. 30. september 2018 foretaget et tillæg på 365 mio. kr. til solvensbehovet som følge af instituttets kreditspændrisiko.

Danmarks Skibskredit har ikke fuld funktionsadskillelse på alle områder, men har fokus på indførelsen af kompenserende foranstaltninger på de områder, hvor der ikke er fuld adskillelse mellem de disponerende, afviklende og kontrollerende medarbejdere. Instituttet skal fortsat have stor fokus på området.

Danmarks Skibskredit har som følge af udlån i amerikanske dollar og funding i danske kroner en valutakursrisiko, som trods afdækning har en vis betydning for størrelsen af instituttets solvens. Det skyldes, at balancen vil svinge i takt med ændring i dollarkursen, selvom kapitalgrundlaget som følge af afdækningen ikke påvirkes. Danmarks Skibskredit anvender derivater til at afdække ubalancer mellem lån og funding. Danmark Skibskredit bør overveje at fastsætte rammer på cover pool niveau for anvendelsen af derivater.

Danmarks Skibskredit havde pr. 30. september 2018 en solvens på 19,4 pct. og et solvensbehov inklusiv kontracyklisk kapitalbuffer på 12,6 pct.

Ud over forholdet vedrørende kreditspændrisiko havde Finanstilsynet ikke bemærkninger til solvensbehovet.