Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank

Finanstilsynet var i oktober-november 2017 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning om risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med en væsentlig koncentration i de større danske byer. Banken har fokus på privatkunder, foreninger og organisationer samt mindre og mellemstore erhverv. Udlån til privatkunder udgør en høj andel af bankens udlån, og banken har et lavt antal store udlån. Banken har som følge af et stort indlånsoverskud valgt at have en større placering i obligationer sammenlignet med andre institutter.

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med inspektionen, at banken i dens forretningsmodel ikke specifikt inddrager, at en væsentlig del af udlånet er finansiering af andelsboliger. Banken fik på den baggrund påbud om, at dette område skal beskrives som en del af forretningsmodellen.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet i alt 200 udlån, heraf 16 af de største udlån (over 2 pct. af kapitalgrundlaget) og 184 øvrige udlån inkl. stikprøveengagementer samt alle udlån til bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Boniteten på bankens store udlån er bedre end i sammenlignelige institutter. Finanstilsynet konstaterede dog et behov for yderligere nedskrivninger på 20 mio. kr. i forhold til udgangspunktet den 30. september 2017. Banken har efterfølgende oplyst, at nedskrivningen er foretaget.

Derudover gennemgik Finanstilsynet 20 bevillinger til boligudlån i vækstområder. Banken har en høj koncentration af nye bevillinger i København, hvor boligpriserne har været stigende i de senere år, hvilket sammen med de lave renter indebærer en risiko for væsentlige prisfald. Banken har valgt at håndtere denne risiko ud fra de principper for forsigtighed ved boligudlån, som er beskrevet i ”Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning i vækstområder mv.”

Finanstilsynet konstaterede, at banken først sent havde implementeret tilgangen. Finanstilsynet konstaterede endvidere en række mangler i anvendelsen af vejledningens hovedregler, og i flere tilfælde var vejledningens hovedregler ikke opfyldt. Banken havde ikke etableret en overvågning af omfanget og typen af afvigelser. Banken fik derfor påbud om at styrke kvaliteten og dokumentationen i kreditbehandlingen af privatkunder og etablere en passende systematisk overvågning. Endvidere fik banken påbud om at foretage en vurdering af hvilke risici, banken har pådraget sig i forbindelse med bevilling af boligudlån i vækstområder siden januar 2016.

Banken fik desuden påbud om at styrke kvaliteten af ejendomsskemaer i større erhvervsudlån og ligeledes styrke kvaliteten og dokumentationen i kreditbehandlingen for små erhvervsudlån.

Finanstilsynet konstaterede, at banken bevilgede lån til kunder med svaghedstegn og til svage kunder. Denne type lån er beskrevet i bankens forretningsgang, og der er tillige fastsat grænser for væksten i denne type lån i forretningsmodellen. Bankens kreditpolitik indeholdt dog ikke rammer for bevilling af lån til sådanne svagere kunder. Banken fik påbud om at sikre, at bestyrelsen tager stilling hertil i kreditpolitikken. Banken fik endvidere påbud om at overholde sin forretningsgang om at dokumentere argumenterne ved bevilling til disse kunder.

Endelig fik banken påbud om at tilrette bestyrelsens forretningsorden, så der er klarhed over hvilke typer sager, der kan behandles på elektroniske bestyrelsesmøder, samt om at sikre korrekt protokollering af elektroniske bestyrelsesmøder.

Banken har opgjort solvensbehovet til 9,5 pct. pr. 30. september 2017. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til afdækning af bankens nuværende risici. Banken faktiske solvens udgjorde 17,3 pct. pr. 30. september 2017.