Indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital

Kontakt

Chefkonsulent

Kathrine Halmøe Schjødt
+45 33 55 82 34
khs@ftnet.dk

For institutter, der er omfattet af CRR, er indført nye skærpede regler for indregning af årets løbende overskud i den egentlige kernekapital. Det gælder både for kapitalopgørelser ved kvartalsafslutninger og ved årsafslutning.

Ifølge CRR, artikel 26, stk. 2, kan institutterne kun med Finanstilsynets forudgående tilladelse indregne periodens overskud i kapitalgrundlaget ved rapportering før generalforsamlingen. Følgende to betingelser skal være opfyldt:

  1. Overskuddet er verificeret af uafhængige personer, som er ansvarlige for revisionen af instituttets regnskaber.
  2. Instituttet har godtgjort over for Finanstilsynet, at de forventede udgifter eller udbytter er blevet fratrukket overskuddet.

Verificering af overskud

Overskuddet skal være verificeret af ekstern revisor. En verificering skal tilvejebringe passende sikkerhed for, at overskuddet er blevet evalueret i overensstemmelse med principperne i de gældende regnskabsregler. Verificering af regnskabet skal være gennemført på tidspunktet for rapportering. Hvis revision af regnskabet er afsluttet før rapportering til Finanstilsynet, er yderligere verificering ikke nødvendig.

Hvis revision af regnskabet ikke er afsluttet, skal ekstern revisor i det mindste have foretaget en verificering som anført nedenfor, for at årets overskud kan medregnes i kapitalgrundlaget.

Den eksterne revisor skal i forhold til verificeringen:

  1. påse, at regnskabstallene bag beregningen af årets/periodens overskud stammer fra virksomhedens regnskabssystem.
  2. påse, at årets/periodens overskud er fratrukket de forventede udgifter eller udbytter.
  3. indhente direktionens bekræftelse på, at regnskabet, der er grundlaget for opgørelsen af årets periodens overskud, overholder de principper, som er fastlagt i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., samt overholder virksomhedens anvendte regnskabspraksis.
  4. påse, at direktionen har redegjort for, at markante afvigelser for virksomhedens budget og tidligere perioder er resultatet af konkrete hændelser som f.eks. ændringer i forretningsprofil og forretningsomfang.

Den eksterne revisor skal i revisionsprotokollen oplyse, om ovenstående udførte arbejde har givet anledning til eventuelle bemærkninger. Protokollatet, der udarbejdes af den eksterne revisor, skal være underskrevet af denne, førend virksomheden kan indregne årets/periodens overskud i den egentlige kernekapital.

Finanstilsynets tilladelse

Ansøgning om tilladelse til at medregne årets overskud i den egentlige kernekapital skal være bilagt instituttets udbyttepolitik og informationer om overskud og udbytte de seneste tre regnskabsår.

Institutterne skal godtgøre over for Finanstilsynet, at de forventede udgifter og udbytter er blevet fratrukket overskuddet. Kommissionens delegerede forordning nr. 241/2014 præciserer betydningen af ”forventet” udbytte og ”forventede” omkostninger i relation til indregning af overskud, jf. CRR, artikel 26, stk. 2.

Det fremgår heraf, at når bestyrelsen formelt har besluttet eller forelagt generalforsamlingen et forslag til beslutning af udbytte til udlodning, fratrækkes dette beløb overskuddet.

Indtil bestyrelsen formelt har besluttet forslag til udlodning, skal beløbet for forventet udbytte, der skal fratrækkes overskuddet, være lig med overskuddet ganget med udbytteprocenten - beregnet som udbytte i procent af resultat – i virksomhedens udbyttepolitik. Hvis der ikke foreligger en godkendt udbyttepolitik, fratrækkes det højeste beløb af a) den gennemsnitlige udbytteprocent de tre år inden regnskabsåret og b) udbytteprocenten for året inden regnskabsåret. Hvis virksomheden forventer at udlodde et højere beløb, er det selvfølgelig dette beløb, der skal fratrækkes. Finanstilsynet kan under visse omstændigheder kræve eller tillade, at beløbet justeres.

Tilladelser, der allerede er udstedt af Finanstilsynet i løbet af 2014, er gældende for regnskabsåret 2014, herunder kapitalopgørelsen pr. 31. december 2014, under forudsætning af at udbyttepolitikken ikke er ændret.

Indberetning i COREP

Fristen for indberetning af kapitalgrundlaget pr. 31. december 2014 i COREP er den 11. februar 2015.

Hvis instituttet den 11. februar 2015 har fået Finanstilsynets tilladelse til at medregne årets overskud, men overskuddet endnu ikke er verificeret eller revideret af ekstern revisor, kan instituttet indberette kapitalgrundlaget uden medregning af overskud og så efterfølgende, når overskuddet er revideret, foretage en ny indberetning.

Se også nyere orientering her.