Indregning af overskud i kapitalgrundlaget - Kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af kapitalkrav i CRR

Denne orientering erstatter tidligere offentliggjort orientering af 8. december 2014 og 14. juli 2015 om indregning af overskud i kapitalgrundlaget. Indholdet i afsnittet om revisors verifikation af overskud er ændret, og der er tilføjet et afsnit om rente af hybrid kernekapital, der regnskabsmæssigt bogføres som egenkapital.

Kontakt

Chefkonsulent

Kathrine Halmøe Schjødt
+45 33 55 82 34
khs@ftnet.dk

Kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber (i det følgende institutter), der er omfattet af artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR), kan kun med Finanstilsynets forudgående tilladelse medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang i den egentlige kernekapital, før instituttet har truffet formel afgørelse om sit endelige overskud eller tab for året. Tilladelsen kan gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 

  1. Overskuddet er verificeret af uafhængige personer, som er ansvarlige for revisionen af instituttets regnskaber.

  2. Instituttet har godtgjort over for Finanstilsynet, at de forventede udgifter eller udlodninger er blevet fratrukket overskuddet.

     

Verifikation af overskuddet

Verifikation af det foreløbige overskud og overskuddet ved årets udgang skal i henhold til artikel 26, stk. 2, tilvejebringe passende sikkerhed for, at disse overskud er blevet evalueret i overensstemmelse med principperne i de gældende regnskabsregler.

 

EBA QA 384 indebærer en skærpelse i forhold til hidtidig praksis for den eksterne revisors verifikation, idet det specificeres, at verifikationen som minimum skal omfatte et ”review”.

 

Gældende fra og med regnskabsåret 2017 skal revisors verifikation af det indregnede overskud som minimum omfatte arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review i henhold til den internationale revisionsstandard ISRE 2410 Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity. Det udførte arbejde og konklusionen herpå skal afrapporteres i revisionsprotokollen til bestyrelsen.

 

Såfremt revisors verifikation af det indregnede overskud giver anledning til bemærkninger i revisionsprotokollen, skal instituttet uden ubegrundet ophold fremsende kopi af den relevante del af protokollen til Finanstilsynet.

 

Praksis vil herefter være på linje med praksis i de øvrige nordiske lande og med de krav, der stilles af ECB.

 

Læs hele fortolkningen.