Myndigheder

I det følgende kan du læse om de forskellige myndigheder, som Finanstilsynets sager også kan behandles ved.

3.1. Finanstilsynet

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynet varetager en bred portefølje af opgaver, f.eks. tilsyn med finansielle virksomheder, overvågning af kapitalmarkederne og analyser af forskellige emner.

 

Udover at behandle sager og vejlede i regler har Finanstilsynet en stor opgave i at udarbejde lovforslag og arbejde internationalt med at påvirke de regler, som bliver udarbejdet i EU.

 

Du kan læse mere om Finanstilsynet, og hvordan Finanstilsynet er organiseret på hjemmesiden.

 

3.2. Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet er klageinstans indenfor den lovgivning, som Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantiordningen administrerer. Erhvervsankenævnet er et uafhængigt nævn, der tager selvstændigt stilling til de sager, der indbringes. Nævnet består af en dommer og sagkyndige medlemmer, der har kompetencer indenfor det felt, som sagen vedrører.

 

Klager til erhvervsankenævnet udsætter som udgangspunkt ikke sagen. Det betyder eksempelvis, at en person, der klager over en påtale, fortsat skal følge påtalen, indtil Erhvervsankenævnet eventuelt afgør, at påtalen ikke er berettiget. Hvis Finanstilsynet har offentliggjort en afgørelse på sin hjemmeside, vil det samme sted fremgå, hvis sagen er indbragt for Erhvervsankenævnet. Det tydeliggøres dermed, at sagen fortsat verserer.

 

Erhvervsankenævnet laver selvstændig sagsoplysning i forbindelse med behandling af klager. Når nævnet modtager en klage over en afgørelse truffet af Finanstilsynet, bliver klagen sendt til Finanstilsynet. Finanstilsynet og klager har herefter mulighed for at kommentere sagen og indlæg fra hinanden.

 

De fleste sager behandles kun skriftligt. Det betyder, at når Finanstilsynet og klager har redegjort for hver sin side af sagen, vil nævnets medlemmer vurdere sagen og afgive en skriftlig kendelse. Kendelsen vil blive lagt på Erhvervsankenævnets hjemmeside.

 

Erhvervsankenævnets kendelser kan ikke indbringes for andre myndigheder. Sagens parter kan dog indbringe sagen for domstolene.

 

3.3. Politi og anklagemyndighed

En række overtrædelser af de regler, som Finanstilsynet administrerer, kan straffes med bøde og i nogle tilfælde også med fængsel. En straffesag om overtrædelse af reglerne hører under domstolene. Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der som udgangspunkt behandler sager på Finanstilsynets område.

 

 

3.4. Sammenhæng mellem myndighederne

De sager, Finanstilsynet behandler, kan gå videre til enten SØIK eller Erhvervsankenævnet, jf. afsnit 3.2. og 3.3. Herefter kan sagerne indbringes for domstolene.

 

Forholdet mellem myndighederne kan illustreres sådan her: