Politianmeldelser

Har en virksomhed eller person overtrådt en strafbelagt bestemmelse i den finansielle lovgivning, vil Finanstilsynet ud fra overtrædelsens karakter vurdere, om der er grundlagt for en politianmeldelse af virksomheden.

Herudover kan Finanstilsynet i nærmere angivne sager om overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v., der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde, som angivet i bødeforlægget.

4 resultater