Politianmeldelse af Danske Bank A/S for overtrædelser af markedsmisbrugsforordningen

Finanstilsynets beslutning af 26. maj 2020. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at Danske Bank A/S har sendt urigtige og vildledende signaler til markedet om udbuddet af og efterspørgslen efter en række finansielle instrumenter ved, at Danske Bank et betydeligt antal gange over en årrække har indgået aftaler om køb eller salg af finansielle instrumenter, som ikke ændrer ved ejendomsretten til de pågældende instrumenter. Finanstilsynet vurderer derfor, at Danske Bank har overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation, og har politianmeldt Danske Bank for dette.

Finanstilsynet vurderer desuden, at Danske Bank har overtrådt sin pligt til at indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer med henblik på at afsløre og indberette handelsordrer og transaktioner med finansielle instrumenter, som kunne udgøre markedsmisbrug, ved kun i et begrænset omfang siden den 3. juli 2016 at have foretaget markedsovervågning af modtagne og videresendte ordrer og gennemførte transaktioner. Finanstilsynet har derfor også politianmeldt banken for dette.    

Markedsmanipulation

Finanstilsynet har opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har formidlet og eksekveret på vegne af kunder, som resulterede i, at kunderne handlede med sig selv som modpart på markedet, hvorved handlerne ikke medførte skift i ejendomsretten. Det kaldes wash trades. Den omhandlede periode er fra den 12. august 2016 til den 22. februar 2019.

Finanstilsynet finder, at det kan udgøre markedsmanipulation, når et selskab eller en person handler med sig selv på en markedsplads. Er der behov for at nette modsatrettede ordrer ud mod hinanden, kan dette som udgangspunkt gøres udenfor markedet. Der ses derfor ikke som udgangspunkt en legitim årsag til sådanne handler.

Handel med sig selv øger fejlagtigt den udbudte og efterspurgte mængde, som investorerne kan observere i de pågældende finansielle instrumenter. Det kan dermed sende urigtige og vildledende signaler om de finansielle instrumenters likviditet og om købs- og salgsinteressen i instrumenterne. Investorerne risikerer dermed at handle på forkert information, og de kan i visse tilfælde lide tab. Handel med sig selv kan dermed skade de finansielle markeders integritet og investorernes tillid til disse. Det kan betyde, at færre investorer vil handle, fordi der er usikkerhed om efterspørgslen og eventuelt den rigtige pris på de finansielle instrumenter.

Finanstilsynet vurderer ikke, at banken har handlet med sig selv med vilje, men at handlerne afspejler betydelige fejl i bankens markedsovervågning. Handel med sig selv er dog ulovlig, hvis den udviste adfærd er markedsmanipulerende, uanset om investoren har handlet med sig selv med vilje eller ej. Det afgørende for, om adfærden er markedsmanipulerende er, at den har været egnet til give vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på et finansiel instrument. Finanstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på det store omfang af disse handler og den lange periode, som de fandt sted i.

Finanstilsynet vurderer, at Danske Bank har overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation i artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen. Overtrædelse straffes med bøde i medfør af § 249, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Danske Bank har sidenhen iværksat foranstaltninger, der har til formål at forebygge fremtidige wash trades.

Det bemærkes, at Finanstilsynet ikke har undersøgt, om kursen på de finansielle instrumenter er blevet påvirket.

Markedsovervågning

Danske Bank har siden den 3. juli 2016 (datoen for markedsmisbrugsforordningens ikrafttrædelse) kun foretaget en begrænset markedsovervågning af modtagne og videresendte ordrer og gennemførte transaktioner.

Finanstilsynet fandt under en temainspektion, afsluttet i december 2019, betydelige mangler i markedsovervågningens dækningsflade i Danske Bank. Danske Bank fik i den forbindelse i alt seks påbud. Formålet med påbuddene til Danske Bank var at sikre, at banken hurtigst muligt efterlevede sine forpligtelser til at foretage en effektiv og løbende markedsovervågning. Finanstilsynet konstaterede, at Danske Banks automatiske markedsovervågning ikke dækkede alle forretningsenheder, markedspladser og finansielle instrumenter, hvor Danske Bank havde handelsaktiviteter. Danske Bank foretog heller ikke manuelle kontroller af handelsaktiviteterne for at kompensere for den mangelfulde markedsovervågning. Danske Bank har alene haft en automatiseret markedsovervågning for en ret begrænset del af bankens handler.

Finanstilsynet konstaterer derfor, at Danske Bank har haft en klart utilstrækkelig markedsovervågning af sine handelsaktiviteter med finansielle instrumenter. Finanstilsynet vurderer, at den utilstrækkelige markedsovervågning har haft betydning for muligheden for at gennemføre wash trades.

Danske Bank havde ikke analyseret eller foretaget en grundig undersøgelse af, hvordan banken skulle sikre sig en tilstrækkelig markedsovervågning. Danske Bank har heller ikke haft kompenserende manuelle kontroller af de forretningsenheder, markedspladser og finansielle instrumenter, som ikke var omfattet af den automatiske markedsovervågning. Dette til trods for, at Danske Bank flere gange var blevet opmærksom på, at den ikke havde en passende og forholdsmæssig overvågning, og at der var risiko for markedsmanipulation.

Pligten til at indføre og opretholde en effektiv markedsovervågning af handel med finansielle instrumenter er en væsentlig del af overvågningen af kapitalmarkederne. Sammenholdt med de væsentlige mangler i Danske Banks markedsovervågning er det baggrunden for, at Finanstilsynet har valgt også at politianmelde Danske Bank. Påbud kan gives sammen med en politianmeldelse, idet påbud retter sig mod adfærden fremover, mens en politianmeldelse retter sig mod den konstaterede adfærd, der har givet anledning til påbuddet.

Formålet med markedsovervågningen er netop at forebygge og afsløre markedsmisbrug og dermed sikre markedsintegritet og tillid til markederne. Overtrædelse af pligten vil have den konsekvens, at markedsmisbrug, f.eks. insiderhandel eller markedsmanipulation, potentielt ikke bliver stoppet eller opdaget. Det skader tilliden til, at de finansielle markeder fungerer ordentligt og redeligt.

Finanstilsynet vurderer, at omfanget og dækningen af Danske Banks markedsovervågning ikke stod i et rimeligt forhold til omfang og størrelse af bankens forretningsaktiviteter. Finanstilsynet vurderer derfor, at Danske Bank har overtrådt pligten til at indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer med henblik på at afsløre og indberette handelsordrer og transaktioner med finansielle instrumenter, som kunne udgøre markedsmisbrug, jf. artikel 16, stk. 2, i markedsmisbrugsforordningen. Overtrædelse straffes med bøde i medfør af § 249, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.