Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktioner

Finanstilsynets afgørelse af 3. januar 2023 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug
(markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 3. januar 2023 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i første halvår af 2022.
Den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.