Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktioner

Finanstilsynets afgørelse af 30. november 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 30. november 2021 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i sidste halvår af 2021.

Den ledende medarbejder fik tildelt aktier i udstederselskabet samt udnyttede en del heraf. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.