Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktioner

Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2021 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 24. november 2021 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i første halvår af 2021.

Den nærtstående til den ledende medarbejder tegnede aktier og udnyttede warrants i udstederselskabet, hvori den ledende medarbejder var bestyrelsesmedlem. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige. Den nærtstående til den ledende medarbejder indberettede herefter transaktionerne, men var ikke opmærksom på, at fristen for indberetning var sprunget.