Påbud og påtale til Squarepoint Ops LLC for manglende og fejlbehæftede indberetninger af korte nettopositioner

Finanstilsynet har d. 29. april 2019 givet Squarepoint Ops LLC et påbud og en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit de-fault swaps (short selling forordningen).

Baggrund

I henhold til short selling forordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 pct. eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finans-tilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Hvis den korte nettoposition er 0,5 pct. af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 pct. af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem.

Squarepoint Ops LLC (”Squarepoint”) kontaktede frivilligt Finanstilsynet d. 25. marts 2019. Squarepoint meddelte, at Squarepoint havde identificeret interne fejl, der påvirkede Squarepoints indberetningshistorik vedrørende korte nettopositioner i danske børsnoterede selskabers aktiekapital.

Squarepoint meddelte, at fejlene medførte, at Squarepoint i alt 38 gange fra 28. september 2017 til 21. september 2018 skulle have indberettet til Finanstilsynet, hvor dette ikke har været gjort. Derudover medførte fejlene også, at otte tidligere indberetninger fra 16. oktober 2017 til 8. oktober 2018 var fejlbehæftede. Syv af de otte indberetninger skulle derfor annulleres, mens en enkelt skulle rettes. Squarepoint bad Finanstilsynet om klarhed omkring processen for indberetningen af de manglende korte nettopositioner og rettelsen af de fejlbehæftede indberetninger samt assistance i forbindelse hermed.

I ingen af tilfældene var de korte nettopositioner på 0,5 pct. eller mere af det noterede selskabs aktiekapital. Ingen af de berørte korte nettopositioner har derfor været eller skulle have være offentliggjort.

Squarepoint har oplyst, at de manglende indberetninger og fejlbehæftede indberetninger skyldtes fejl internt i deres system og processer. Fejlene har dog siden 8. november 2018 været rettet, og Squarepoint har meddelt, at alle indberetninger siden 8. november 2018 har været korrekte. Finanstilsynet forventer på baggrund af de implementerede rettelser, at Squarepoint vil indberette rettidigt og korrekt fremover.

Finanstilsynet påbød Squarepoint at indberette de manglende korte nettopositioner samt rette de fejlbehæftede korte nettopositioner, der tidligere var indberettet. Finanstilsynet og Squarepoint har sammen rettet fejlene i de historiske korte nettopositioner.

Finanstilsynet har derudover givet Squarepoint en påtale for forsinket at have oplyst Finanstilsynet om de manglende og fejlbehæftede indberetninger af korte nettopositioner i forhold til, hvornår Squarepoint selv blev klar over de interne fejl og omfanget af problemerne, som disse medførte.

For yderligere information om short selling forordningen henviser Finanstilsynet til temasiden på www.finanstilsynet.dk.