Påbud om nedlæggelse af bestyrelseshverv i finansielle virksomheder

Finanstilsynet har den 1. september 2017 meddelt en person påbud om at nedlægge bestyrelseshvervene i to finansielle virksomheder jf. § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Nedenstående er et resumé af afgørelserne.

Finanstilsynet har påbudt en person at nedlægge sine hverv som bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, jf. § 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, og i en forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 13, stk. 3, nr. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Påbuddene er givet i medfør af § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og skal opfyldes senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelserne.

Varigheden af påbuddene er bestemt til fem år fra afgørelsesdatoen, jf. § 351, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelserne i medfør af § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed og § 156 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., idet afgørelserne har videregående betydelige følger for såvel personen som virksomhederne.

Afgørelsen blev indbragt for domstolene den 25. september 2017. Retten i Lyngby afsagde dom den 17. april 2018, hvor Finanstilsynet fik medhold. Dommen blev efterfølgende anket og Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom den 19. december 2018.

Læs resumé af afgørelsen.