Dom for markedsmanipulation

Finanstilsynet politianmeldte den 25. marts 2020 en person for markedsmanipulation. Vedkommende er i juni 2021 dømt for overtrædelse af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet politianmeldte i marts 2020 en person for markedsmanipulation.

Personen havde i ni tilfælde over en periode på en måned handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af. Dermed havde den pågældende handlet med sig selv som modpart over børsen, såkaldte wash trades.

Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, har handlerne givet, eller antages at have givet, urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne.

Byretten fandt personen skyldig og idømte vedkommende 60 dages fængsel, hvoraf 30 dage skal afsones nu, og resten er betinget. Virksomheden blev idømt en bøde på 40.000 kr.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i kapitalmarkedsloven. Resumeet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i kapitalmarkedsloven.