Lov om værdipapirhandel m.v. § 39, stk. 1 – Dom- Østre Landsret – NeuroSearch A/S

Den 7. marts 2011 politianmeldte Finanstilsynet NeuroSearch A/S for overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 39 stk. 1, jf. § 38, stk. 1.

Nedenstående er uddrag fra pressemeddelelsen fra Østre Landsret:

Østre Landsret har den 14. oktober 2015 afsagt dom i en sag om overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation i værdipapirhandelsloven.

Biotekselskabet afslut­tede i 2010 et studie, der skulle danne baggrund for en markedsføringstilladelse af et lægemiddel mod en sjælden sygdom.

Landsretten lagde til grund, at markedet havde store forventninger til studiet. Ved en selskabsmeddelelse af 3. februar 2010 oplyste biotekselskabet, at studiet havde mødt primary endpoint om at vise effekt på frivillig motorisk for­måen.

Selskabsmeddelelsen fik aktiekursen til at stige fra 85 kr. den 2. februar 2010 til 168 kr. den 3. februar 2010 og til 224 kr. den 5. februar 2010, således at selskabets markedsværdi fra den 2. februar 2010 til den 3. fe­bruar 2010 steg med over 2 mia. kr.

Da det af selskabsmeddelelsen imidlertid ikke fremgik, at primary endpoint ikke var mødt, medmindre man justerede resultatet af studiet for CAGn (forskelle i patienternes genetiske disponering for den sjældne sygdom), og da CAGn-justeringen ikke var en del af den primære analyse, der var defineret for studiet, men alene indgik som en sensitivitetsanalyse, var oplysningerne i selskabsmeddelelsen egnet til at give urig­tige eller vildledende signaler, og der var således tale om kursmanipulation.

Da en børsmeddelelse med et korrekt indhold om studiets resultater imidlertid måtte antages også at ville have medført en stigning i selskabets aktiekurs, fandt landsretten, ligesom byretten, ikke, at der var tale om kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed. Landsretten tiltrådte ligeledes byrettens afgørelse om, at selskabet skulle betale en bøde på 5 mio. kr.

Sagen er behandlet i landsrettens 22. afdeling under j.nr. S-2303-14.

Læs resume af byretsdommen her

Læs anmeldelsen her