Afgørelse om fratagelse af stemmerettigheder

Fratagelse af stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har frataget en kapitalejer sin stemmeret knyttet til kapitalandele i et forsikringsselskab i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet lagde ved afgørelsen vægt på kapitalejerens betydelige restancer til det offentlige på en række områder, og at restancerne var opbygget over en længere årrække. Finanstilsynet lagde desuden vægt på kapitalejerens gentagne afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet. 

Det var på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at kapitalejerens udviste adfærd vil kunne modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af forsikringsselskabet.

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.