Finanstilsynets afgørelse vedrørende Lunar Bank A/S' peer to peer (P2P) produkt

Finanstilsynet har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at Lunar Banks A/S’ peer to peer aktivitet vurderes at udgøre ind- og udlånsvirksomhed omfattet af bilag 1, nr. 1 og 2 i lov om finansiel virksomhed.

Aktiviteten anerkendes dermed ikke som værende ren formidling. Finanstilsynet påbyder derfor Lunar Bank A/S at medregne platformens peer to peer-eksponeringer i opgørelsen af bankens samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, jf. § 5, stk. 6, nr. 18 i lov om finansiel virksomhed.

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs hele afgørelsen