Afgørelse om kollektiv produktovergang i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Finanstilsynet har den 26. marts 2019 truffet to afgørelser om, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vil handle i strid med § 4 i bekendtgørelse nr. 445 af 30. april 2018 om god skik for forsikringsdistributører, hvis pensionskasserne beslutter, at medlemmer med et betinget garanteret gennemsnitsrenteprodukt uden individuelt omvalg overgår til et markedsrentebaseret livscyklusprodukt.

Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger har anmodet Finanstilsynet vurdere, om det ligger inden for rammerne af de gældende god skik-regler, at pensionskasserne undlader at tilbyde medlemmerne et individuelt omvalg og i stedet lader pensionskassernes bestyrelse og generalforsamling beslutte, at alle medlemmer kollektivt overgår til et markedsrenteprodukt. Finanstilsynet har truffet afgørelse om, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vil handle i strid med god skik, hvis de gennemfører produktovergangen kollektivt.

Finanstilsynet vurderer, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger ikke har godtgjort, at det er sagligt begrundet ud fra hensynet til medlemmerne at gennemføre ændringen ved et kollektivt omvalg, at grupper af medlemmer ikke stilles ringere ved ændringen, og at formålet med ændringen ikke kan opnås ved at tilbyde medlemmerne individuelt omvalg.

Sagerne har været behandlet i Finanstilsynets bestyrelse.

Læs afgørelserne:

Afgørelse om overgang fra betinget garanteret gennemsnitsrenteprodukt til ugaranteret markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg (Arkitekternes Pensionskasse)
Afgørelse om overgang fra betinget garanteret gennemsnitsrenteprodukt til ugaranteret markedsrenteprodukt uden individuelt omvalg (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæge)