Andre afgørelser

Som led i tilsynsarbejdet træffer Finanstilsynet løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

850 resultater

 • Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN
  Emne:
  2021, Afgørelser, Pengeinstitutter, Kapital, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 4. oktober 2021 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN i medfør af § 266, stk. 1, 1. pkt. i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft på Grønland ved kongelig anordning (lov om finansiel virksomhed). Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2027 for GrønlandsBANKEN til 20,1 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 30,4 pct. af de risikovægtede eksponeringer.
 • Vurdering af en ansøgning om fit & proper-godkendelse
  Emne:
  2021, Afgørelser, Fit and proper, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed, jf. § 64, stk. 1, nr. 2 og 6, i lov om finansiel virksomhed.
 • Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge
  Emne:
  2021, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.
 • Kursfastsættelse i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S
  Emne:
  2021, Afgørelser, Overtagelsestilbud, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 2. juli 2021 truffet afgørelse om, at kursen i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S (Boliga) skal reguleres i medfør af overtagelsesbekendtgørelsens § 15, da tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen ved pligtens indtræden. Tilbudskursen skal derfor reguleres til kurs 15,20 kr. pr. aktie, hvilket er den volumevægtede gennemsnitskurs i perioden 1. januar 2016 til og med 28. januar 2016.
 • Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge
  Emne:
  2021, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.
 • Afgørelse om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden i Boliga Gruppen A/S
  Emne:
  2021, Afgørelser, Overtagelsestilbud, Reaktionstyper
  Finanstilsynet og tilbudsgiverne i Boliga Gruppen A/S ved repræsentation fra Mazanti – Andersen advokatpartnerselskab er den 19. maj 2021 blevet enige om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud. Dispensationen medfører, at tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest 10 uger efter meddelelse om pligtens indtræden
 • Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet
  Emne:
  Afgørelser, Reaktionstyper
  I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplys-ningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.
 • Vurdering af et bestyrelsesmedlems egnethed og hæderlighed
  Emne:
  2020, Afgørelser, Fit and proper, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har vurderet, at et bestyrelsesmedlem i flere finansielle virksomheder opfylder kravene til egnethed og hæderlighed efter § 64 i lov om finansiel virksomhed, § 57 i lov om investeringsforeninger m.v. samt § 4, stk. 1, nr. 5, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.
 • Påbud og påtaler til PensionDanmark vedrørende ændringer i pensionsaftalerne og kommunikationen til pensionstagerne
  Emne:
  Afgørelser, Forbrugere, Pensionskasse, Påtale, Påbud, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 26. juni 2020 meddelt fire reaktioner til PensionDanmark - to påbud og to påtaler vedrørende deres ændringsadgang i forsikringsbetingelserne, deres manglende hensyntagen til forsikringstagere, som er fritaget for offentlig digital post, samt deres kommunikation med forsikringstagerne, da selskabet indførte aldersopsparinger i pensionsordningerne.
 • Ophævelse af suspension af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter
  Emne:
  2020, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynets afgørelse af 18. juni 2020
 • Afgørelse Vester Exchange ApS
  Emne:
  2020, Afgørelser, Hvidvask og terrorfinansiering, Manglende tilladelse, Hvidvask, Hvidvaskafgørelser, Hvidvaskmeddelelser, Hvidvasknyt, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 30. april 2020 truffet afgørelse om afslag på Vester Exchanges ApS’ genansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester her i landet, jf. § 51 i lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 om betalinger (herefter ”lov om betalinger”).
 • Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for hhv. Betri Banki og Norðoya Sparikassi
  Emne:
  2020, Afgørelser, NEP, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 26. marts 2020 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for hhv. Betri Banki og Norðoya Sparikassi i medfør af § 266, stk. 1, i bekendtgørelse om anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed med senere ændring.
 • Lov om finansiel virksomhed § 64 - vurdering af ledelsesmedlems egnethed og hæderlighed
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Reaktionstyper
  Afgørelse af den 13.december 2019.
 • Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for BankNordik
  Emne:
  Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 26. november 2019 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for BankNordik i medfør af § 266, stk. 1, i bekendtgørelse om anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed med senere ændring. Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2025 for BankNordik til 20,3 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 30,5 pct. af de risikovægtede eksponeringer.
 • Afgørelse om ikke at udvide forretningsomfanget
  Emne:
  2019, Afgørelser, Forsikring og pension, Kapital, Ledelse og styring, Solvens II, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 10. juli 2019 givet Gefion Insurance A/S et påbud om ikke at udvide forretningsomfanget, idet selskabet som følge af, at Finanstilsynet den 10. juli 2019 har pålagt selskabet et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet, ikke har et kapitalgrundlag, der er tilstrækkeligt til at dække selskabets opgjorte solvenskapitalkrav.
 • Afgørelse om fastsættelse af kapitaltillæg
  Emne:
  2019, Afgørelser, Forsikring og pension, Kapital, Ledelse og styring, Solvens II, Reaktionstyper
  Finanstilsynet pålægger Gefion Insurance A/S (herefter Gefion Insurance eller selskabet) pr. dags dato at supplere selskabets solvenskapitalkrav (herefter SCR) med et kapitaltillæg på 39,2 mio. kr., jf. § 350 b, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende
  Emne:
  2018, Afgørelser, Banker og sparekasser, Hvidvask og terrorfinansiering, Kapital, Reaktionstyper
  Finanstilsynet gennemførte i juni og august 2018 inspektion af Københavns Andelskasse. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens væsentligste risikoområder, herunder hvidvask. I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet konstateret en lang række overtrædelser af den finansielle regulering og hvidvaskloven.
 • Salg af CFD’er begrænses permanent i EU
  Emne:
  2019, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynets afgørelse af 1. august 2019 om at begrænse markedsføring, distribution eller salg af differencekontrakter i eller fra Danmark i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014
 • Påbud om ophør af udbud af det af Jyske Realkredit A/S udbudte realkreditprodukt (RTL-X)
  Emne:
  2019, Afgørelser, Finansielle instrumenter, Realkredit, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 3. juli 2019 givet Jyske Realkredit A/S et påbud om ophør af udbud af et realkreditprodukt (RTL-X). Det udbudte realkreditprodukt (RTL-X) er efter Finanstilsynets vurdering ikke inden for det lovlige virksomhedsområde i henhold til § 8 eller § 24 i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen om tilsynsreaktionen er truffet af Finanstilsynets bestyrelse.
 • Afgørelse vedrørende anmodning om genoptagelse – den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalopgørelse
  Emne:
  2019, Afgørelser, Kapital, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har truffet afgørelse om genoptagelse af Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2016, hvor Finanstilsynet bl.a. vurderede, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S kan indregnes i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalgrundlag med et beløb svarende til den bundne fondsreserves forholdsmæssige andel af kapitalkravet i Danmarks Skibskredit A/S. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.