Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynet har offentliggjort den endelige tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Flere af pejlemærkerne er blevet justeret på baggrund af den offentlige høring.

Forslaget til tilsynsdiamant har modtaget overordnet opbakning i forbindelse med den offentlige høring, fordi tilsynsdiamanten på en afbalanceret måde fremtidssikrer institutternes robusthed og forstærker stabiliteten i det danske realkreditsystem. Det fremgår af et høringsnotat, som netop er offentliggjort. 

”Tilsynsdiamanten er et vigtigt skridt i retning af at fremtidssikre realkreditsystemet. Nu er det op til institutterne at udnytte tiden frem til 2020 til at justere deres forretningsmodeller i forhold til de fem pejlemærker,” siger direktør i Finanstilsynet Ulrik Nødgaard.

På baggrund af de detaljerede høringssvar omkring de enkelte pejlemærker er tilsynsdiamanten justeret på flere områder. Justeringerne er foretaget, så de imødekommer høringssvarene, og så den samlede effekt af tilsynsdiamanten og de enkelte pejlemærker overordnet set er uforandret.

Som eksempel er pejlemærket for afdragsfrihed ændret i forhold til det oprindelige forslag, så afdragsfrie lån med høje belåningsgrader indgår i beregningen, uanset hvor de står i prioritetsrækkefølgen. Der er endvidere sket justeringer af pejlemærkerne for låntagers renterisiko og lån med kort funding.

Tilsynsdiamantens fem pejlemærker er herefter:

  1. Udlånsvækst: Udlånsvæksten til de enkelte kundesegmenter skal være under 15 pct. pr. år. De fire kundesegmenter er private boligejere, boligudlejningsejendomme, landbrugsejendomme og andet erhverv
  2. Låntagers renterisiko: Andelen af lån, hvor Loan-to-value (LTV) overstiger 75 pct. af lånegrænsen, og hvor renten kun er låst fast i op til 2 år, skal være mindre end 25 pct. Gælder kun lån til private og lån til boligudlejningsejendomme. Der kan ses bort fra lån med afdækning i form af renteswaps og lignende.
  3. Afdragsfrihed på lån til private: Andelen af lån med afdragsfrihed i LTV-båndet over 75 pct. af lånegrænsen må maksimalt udgøre 10 pct. af den samlede lånemasse. Afdragsfri lån tæller med uanset placering i prioritetsrækkefølgen.
  4. Lån med kort funding: Andelen af udlån, der refinansieres, skal pr. kvartal være mindre end 12,5 pct. af den samlede udlånsportefølje og årligt mindre end 25 pct. af udlånsporteføljen.
  5. Store eksponeringer: Summen af de 20 største eksponeringer skal være mindre end instituttets egentlige kernekapital.

Det er endvidere præciseret, at pengeinstitutter ikke er omfattet af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter. Der vil dog blive iværksat indberetninger for pengeinstitutternes boliglån, således at Finanstilsynet kan følge udviklingen og gribe ind, hvis de risikable lån, som tilsynsdiamanten skal begrænse, i større omfang flytter over til pengeinstitutterne.

Tilsynsdiamanten vil gælde fra 2018. For at give realkreditinstitutterne tilstrækkelig tid til at indrette sig, vil pejlemærkerne for afdragsfrihed og lån med kort funding dog først gælde fra 2020.

Finanstilsynet har sammen med høringsdokumentet offentliggjort et faktabilag, der viser, hvor realkreditsektoren samlet set er positioneret i forhold til de fem pejlemærker.

Udmøntningen af de to supplerende initiativer om 5 pct. udbetaling ved boligkøb og positiv likviditet i erhvervsejendomme fortsætter sideløbende. Det sker ved ændringer i eksisterende bekendtgørelser.

Læs notat om tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (pdf)

Læs faktabilag (pdf)

Læs høringsnotat (pdf)