Redegørelse om påbud og påtale til Gefion Insurance

Finanstilsynet har undersøgt Gefion Insurance A/S’ regnskabsmæssige behandling af en genforsikringskontrakt.

Finanstilsynet har konstateret, at selskabet i årsrapporten for 2018 har indregnet en genforsikringskontrakt, som blev indgået efter balancedagen. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke rettidigt havde indsendt årsrapporten for 2018.

Finanstilsynet har givet et påbud til Gefion Insurance A/S om at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2018, hvor selskabet undlader at indregne genforsikringskontrakten. Det skal fremgå af den supplerende/korrigerende information, at selskabet dermed pr. 31. december 2018 havde en negativ egenkapital. Endvidere har Finanstilsynet påtalt den for sene indsendelse af årsrapporten for 2018.

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke har dokumenteret, at der med indgåelsen af genforsikringskontrakten fra medio maj 2019, er tale om be- eller afkræftelse af forhold, som er opstået senest på balancedagen, jf. § 41, stk. 3, i forsikringsregnskabsbekendtgørelsen.

Finanstilsynet vurderer derfor, at Gefion Insurance A/S’ genforsikringskontrakt indgået medio maj 2019 efter det almindelige princip om periodisering først kan indregnes i regnskabsåret 2019, da den først er indgået i regnskabsåret 2019, jf. § 188, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed.

Gefion Insurance A/S indsendte ikke årsrapporten for 2018 senest den 30. april 2019, hvilket er et krav i § 195, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Den sene indsendelse indebar, at regnskabsbrugerne i perioden, indtil årsrapporten blev indsendt og offentliggjort, ikke fik adgang til årsrapporten på det tidspunkt, de var berettiget til. Gefion valgte endvidere at indarbejde de ændringer af selskabets årsrapport for 2017, som var omfattet af Finanstilsynets påbud af 8. april 2019 i årsrapporten for 2018. Dermed fik regnskabsbrugerne heller ikke disse oplysninger rettidigt i forhold til, at disse skulle have været offentliggjort senest den 25. april.