Regnskabskontrolsag vedrørende halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for SimCorp A/S (afgørelsen er stadfæstet af Erhvervsankenævnet)

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for SimCorp A/S, CVR-nr. 15 50 52 81

Indledning

Halvårsrapporten er aflagt efter IAS 34. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Halvårsrapporten er offentliggjort i henhold til dagældende værdipapirhandelslovs § 27.

Halvårsrapporten er ikke forsynet med en revisorerklæring.

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 17. maj 2018 truffet følgende afgørelse vedrørende halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for SimCorp A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161.

Afgørelsen har på grund af, at forholdet vurderes at være principielt, været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på mødet den 15. marts 2018, jf. årsregnskabslovens § 159 a, jf. lov om finansiel virksomhed § 345 og kapitalmarkedslovens § 211, stk. 4.

Erhvervsstyrelsen påtaler, at virksomheden:
1. ikke har oplyst om påvirkningen af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 i overensstemmelse med kravene i IAS 34, afsnit 16A, (a), og IAS 34, afsnit 43, som konkret udfyldes
af IFRS 15, C8. Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene og ikke som krævet om effekten for det aktuelle år.

Læs afgørelsen her.

Læs Erhvervsankenævnets kendelse her