Værd at bemærke ved den nye prospektforordning

Risikofaktorer

Det er et krav, at risikofaktorerne er specifikke og af væsentlig betydning for udstederen og/eller det konkrete udbud jf. prospektforordningens art. 16. Det betyder, at risikofaktorer, der har karakter af generelle ansvarsfraskrivelser, skal undgås. Risikofaktorerne skal kategoriseres i et begrænset antal kategorier afhængig af deres art. Indenfor hver kategori, skal risikofaktorerne rangeres efter deres væsentlighed. Risikofaktorers væsentlighed vurderes ud fra sandsynligheden for at de indtræffer, og det forventede negative omfang. Indenfor hver kategori skal den væsentligste risikofaktor stå først, den risikofaktor, der er næstmest væsentlig skal stå som nummer to og så fremdeles. Væsentligheden kan også angives ved en kvalitativ skala, der består af høj, middel og lav, eller fx angives med et trafiklyssystem. Risikofaktorerne skal beskrives tilstrækkelig detaljeret. Beskrivelsen skal indeholde informationer om, hvordan de påvirker udstederen og/eller de værdipapirer, der udbydes eller søges optaget til handel. ESMA har udgivet retningslinjer om risikofaktorer, som kan findes her

Supplerende oplysninger

Der er to situationer, hvor udsteder skal offentliggøre supplerende oplysninger. Det kan være, når udsteder har kompleks regnskabshistorie eller i forbindelse med en transaktion, der indebærer betydelige finansielle forpligtelser. Betydelige finansielle forpligtelser er en bindende aftale om at foretage en transaktion, der vil kunne medføre en variation på mere end 25 % for en eller flere indikatorer for størrelsen af udsteders virksomhed. En udsteder anses for at have kompleks regnskabshistorie, hvis tre betingelser er opfyldt. For det første, hvis oplysningerne, der henvises til i bilagene, ikke er korrekte for udsteders virksomhed på tidspunktet for udarbejdelse af prospektet. For det andet, når den manglende korrekthed påvirker investorernes mulighed for at foretage en vurdering på et velinformeret grundlag. For det tredje, når supplerende oplysninger for en anden enhed end udstederen er nødvendige for at investorerne kan foretage en velinformeret vurdering. Før prospektforordningens ikrafttrædelse d. 21. juli 2019, kunne Finanstilsynet anmode om at udstederen medtog visse historiske regnskabsoplysninger om den anden enhed, hvis det vurderedes nødvendigt. Med prospektforordningen er reglerne ændret. Udstedere med kompleks regnskabshistorie skal herefter medtage alle de oplysninger om den anden enhed, som fremgår af bilag 1 (registreringsdokument) og 20 jf. den delegerede forordning (EU) 2019/980 art. 18. Finanstilsynet opfordrer til, at man som udsteder tager kontakt til os, hvis der er tvivl om, hvilke oplysninger der skal indgå i prospektet, så eventuel tvivl kan blive opklaret forud for indsendelse af første prospektudkast. 

Driftskapital

Prospektet skal indeholde væsentlige oplysninger om udstederen, og det omfatter oplysninger om driftskapitalen jf. prospektforordningens bilag 3. Udsteder skal erklære, om driftskapitalen er tilstrækkelig til at dække nuværende behov. Baggrunden for erklæringen om driftskapital bør kunne dokumenteres, og der bør ligge faktiske finansielle forhold bag. Det fremgår af ESMAs udkast til retningslinjer for oplysningskrav i prospekter, at udsteder skal sikre, at erklæringen er udarbejdet ud fra robuste procedurer. Disse procedurer skal være lig de procedurer, der anvendes ved udarbejdelse af årsregnskaber m.v. I retningslinjerne nr. 122 er det angivet, hvilke skridt udsteder kan følge for at sikre robustheden bedst muligt.  Der er krav om, at erklæringen er entydig, og det gælder både i tilfælde af en clean og en kvalificeret erklæring. Der kan findes specifikke formuleringer i retningslinjerne 124-125. I retningslinjerne 126-152 fremgår det, hvordan driftskapitalen bør udregnes, hvilke faktorer der skal medtages, hvordan erklæringen skal formuleres m.v. Udsteder skal være opmærksom på, at Finanstilsynet anser erklæringen om driftskapital som en væsentlig oplysning for investorerne. Derfor skal der også udarbejdes tillæg jf. forordningens art. 23, såfremt forhold vedr. driftskapitalen ændrer sig. Har udsteder ikke tilstrækkelig kapital, skal det anføres, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige kapital. Ifølge den delegerede forordning 2019/980 art. 38 skal Finanstilsynet kontrollere, at erklæringen om driftskapital stemmer overens med risikofaktorer, revisionsrapport, anvendelse af provenuet og udsteders oplyste strategi, samt hvordan strategien skal finansieres.