Supplerende oplysninger

Læs mere om hvornår prospektet skal indeholde supplerende oplysninger.

Der er to situationer, hvor udsteder skal offentliggøre supplerende oplysninger. Det kan være, når udsteder har kompleks regnskabshistorie eller i forbindelse med en transaktion, der indebærer betydelige finansielle forpligtelser. Betydelige finansielle forpligtelser er en bindende aftale om at foretage en transaktion, der vil kunne medføre en variation på mere end 25 % for en eller flere indikatorer for størrelsen af udsteders virksomhed. En udsteder anses for at have kompleks regnskabshistorie, hvis tre betingelser er opfyldt. For det første, hvis oplysningerne, der henvises til i bilagene, ikke er korrekte for udsteders virksomhed på tidspunktet for udarbejdelse af prospektet. For det andet, når den manglende korrekthed påvirker investorernes mulighed for at foretage en vurdering på et velinformeret grundlag. For det tredje, når supplerende oplysninger for en anden enhed end udstederen er nødvendige for at investorerne kan foretage en velinformeret vurdering.

Udstedere med kompleks regnskabshistorie skal medtage alle de oplysninger om den anden enhed, som fremgår af bilag 1 (registreringsdokument) og 20, jf. art. 18 i den delegerede forordning (EU) 2019/980. Finanstilsynet opfordrer til, at man som udsteder tager kontakt til os, hvis der er tvivl om, hvilke oplysninger der skal indgå i prospektet, så eventuel tvivl kan blive opklaret forud for indsendelse af første prospektudkast.