Risikofaktorer

Læs mere om kravene til oplysning om risikofaktorer i et prospekt.

Det er et krav, at risikofaktorerne er specifikke og af væsentlig betydning for udstederen og/eller det konkrete udbud jf. prospektforordningens art. 16. Det betyder, at risikofaktorer, der har karakter af generelle ansvarsfraskrivelser, skal undgås. Risikofaktorerne skal kategoriseres i et begrænset antal kategorier afhængig af deres art. Indenfor hver kategori, skal risikofaktorerne rangeres efter deres væsentlighed. Risikofaktorers væsentlighed vurderes ud fra sandsynligheden for at de indtræffer, og det forventede negative omfang. Indenfor hver kategori skal den væsentligste risikofaktor stå først, den risikofaktor, der er næstmest væsentlig skal stå som nummer to og så fremdeles. Væsentligheden kan også angives ved en kvalitativ skala, der består af høj, middel og lav, eller fx angives med et trafiklyssystem. Risikofaktorerne skal beskrives tilstrækkelig detaljeret. Beskrivelsen skal indeholde informationer om, hvordan de påvirker udstederen og/eller de værdipapirer, der udbydes eller søges optaget til handel. ESMA har udgivet retningslinjer om risikofaktorer.

Finanstilsynet har udarbejdet et notat, der uddyber de krav, der gælder til beskrivelsen af risikofaktorer.