Prospektets fuldstændighed, forståelighed og ensartethed

Læs mere om kravene til prospektets fuldstændighed, forståelighed og ensartethed.

Et prospekt må ikke offentliggøres, før Finanstilsynet har godkendt prospektet. Godkendelse skal forstås som det positive udfald af Finanstilsynets kontrol af, om oplysningerne i prospektet er fuldstændige, forståelige og ensartede. 

Kriterierne for kontrol af prospektoplysningernes fuldstændighed, forståelighed og ensartethed er fastlagt i henholdsvis artikel 36, 37 og 38 i Kommissionens delegerede forordning nr. 2019/980. Artikel 40 fastslår derudover, at Finanstilsynet kan anvende kriterier ud over disse kriterier, når det er nødvendigt for at beskytte investorerne.

Fuldstændighed

For at sikre, at prospektoplysningerne er fuldstændige, skal Finanstilsynet kontrollere følgende to faktorer:

  1. om prospektudkastet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i henholdsvis prospektforordningen og Kommissionens delegerede forordning nr. 2019/980, herunder de relevante bilag.
  2. om udsteder har kompleks regnskabshistorie eller har indgået betydelige finansielle forpligtelser (hvorefter Finanstilsynet kan kræve, at udsteder inkluderer, ændrer eller fjerner en række oplysninger).

Forståelighed

For at sikre, at prospektoplysningerne er forståelige, skal Finanstilsynet kontrollere alle følgende faktorer:

a) om prospektudkastet har en klar og detaljeret indholdsfortegnelse
b) om prospektudkastet er uden unødvendige gentagelser
c) om relaterede oplysninger fremgår samlet
d) om prospektudkastet er skrevet med en let læselig skrifttype
e) om prospektudkastet er opbygget, så investorerne kan forstå indholdet
f) om prospektudkastet indeholder definitioner af elementerne i matematiske beregninger og, hvor det er relevant, klart beskriver produktstrukturen
g) om prospektudkastet er skrevet i et forståeligt sprog
h) om prospektudkastet klart beskriver udsteders virksomhed og væsentligste aktiviteter
i) om prospektudkastet giver forklaringer på særlige handels- eller branchetermer.

Finanstilsynet har udarbejdet et notat om kravet "forståelighed" i prospekter. Notatet bidrager til en forståelse af, hvad der ligger i kravet, og hvordan udstedere i praksis kan opfylde det. 

Ensartethed 

For at sikre, at prospektoplysningerne er ensartede, skal Finanstilsynet kontrollere alle følgende faktorer:

a) at prospektudkastet er frit for væsentlige uoverensstemmelser mellem de forskellige oplysninger i udkastet, herunder oplysninger der henvises til
b) at alle væsentlige og specifikke risici, der omtales andre steder i prospektudkastet, er medtaget i afsnittet risikofaktorer
c) at oplysningerne i resuméet stemmer overens med de oplysninger, der fremgår i prospektudkastets øvrige afsnit
d) at eventuelle tal for anvendelsen af provenuet stemmer overens med det indtjente provenubeløb, og at den oplyste anvendelse af provenuet stemmer overens med den strategi, udsteder har oplyst
e) at beskrivelsen af udsteder i gennemgangen af drift og regnskaber, de historiske regnskabsoplysninger, beskrivelsen af udsteders aktivitet og beskrivelsen af risikofaktorer stemmer overens
f) at erklæringen om driftskapitalen stemmer overens med risikofaktorerne, revisionsrapporten, anvendelsen af provenuet og udsteders oplyste strategi, samt hvordan strategien skal finansieres.