Overgangsregler

Her finder du et kort overblik over overgangsregler i forbindelse med prospektforordningen ikrafttrædelse.

Herunder findes et kort overblik over de vigtigste datoer i forbindelse med ikrafttrædelse af prospektforordningen.

Den 20. juli 2017: Undtagelserne til prospektpligten i forordningens art. 1, stk. 5, første afsnit, litra a, b og c finder anvendelse. Undtagelsen i art. 1, stk. 1, andet afsnit finder også anvendelse. Undtagelserne finder anvendelse allerede fra 20. juli 2017 jf. forordningens art. 49, stk. 2.

Den 3. januar 2018: De små prospekter forsvinder med ikrafttrædelsen af lov om kapitalmarkeder. Der skal herefter først udarbejdes et prospekt ved udbud over 5 mio. euro.

Den 21. juli 2018: Prospektforordningens anvendelsesområde for prospektpligten træder i kraft. Prospektgrænsen hæves til 8 mio. euro.

Den 21. juli 2019: Prospektforordningen træder i kraft og har fuld virkning i Danmark. Prospektdirektivet og de nationale regler, der implementerede direktivet, ophæves.

Herunder findes information om hvilke regler der gælder, hvis man har et prospekt som er godkendt før den 21. juli 2019 - altså efter de regler som implementerede prospektdirektivet.

Tillæg

Tillæg skal ifølge lov nr. 1520 af 18/12/2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love § 13, stk. 3, udarbejdes efter forordningens formelle regler om tillæg. Den nationale ændringslov løser en problematik, hvorefter forordningens art. 46, stk. 3, tilsiger, at et prospekt, der er godkendt efter de gamle regler, fortsat skal være omfattet af de gamle regler. Imidlertid er prospektdirektivet ophævet pr. 21. juli 2019 jf. prospektforordningens art. 46, stk. 1. De nationale regler, som implementerede prospektdirektivet, blev også ophævet med ikrafttrædelsen af prospektforordningen, da man ikke ønskede at holde liv i nationale regler, som implementerede ophævede EU-regler. Derfor var der en problematik i forhold til den lovhenvisning, der skal fremgå af et tillæg. Med den nationale ændringslov, er det sådan, at tillæg til prospekter, godkendt inden den 21. juli 2019, skal laves med henvisning til prospektforordningen.  

Annoncering

Annoncering falder ikke under prospektforordningens art. 46, stk. 3, da det ikke er en del af prospektet. Derfor skal annoncering efter den 21. juli 2019, følge reglerne i prospektforordningen.

Registreringsdokumenter

Et registreringsdokument, som er godkendt efter de nationale regler, som implementerede prospektdirektivet, kan ikke være en del af et prospekt, som behandles efter prospektforordningen. Forordningens art. 46, stk. 3 henviser til et helt prospekt, og et registreringsdokument udgør ikke et helt prospekt, da der kræves både resumé og værdipapirnote for at prospektet er helt.

Passporting

Det er muligt, at passporte et prospekt, som er godkendt efter de nationale regler som implementerede prospektdirektivet efter ikrafttrædelsen af prospektforordningen. Passporting skal følge reglerne i prospektforordningen.

Final terms

Endelige vilkår, som relaterer til et prospekt, som er godkendt efter de nationale regler som implementerede prospektdirektivet, kan opdateres eller udstedes på ny. De nye eller opdaterede endelige vilkår skal følge den skabelon, der blev godkendt i forbindelse med godkendelse af basisprospektet og skal offentliggøres til markedet, så snart det er praktisk muligt efter udbuddet. Finanstilsynet foretager ikke en fornyet godkendelse af endelige vilkår.

Bridging offers

Det er muligt at videreføre et udbud efter gyldighedsdatoen for et basisprospekt, der er godkendt efter prospektdirektivet ved at anvende et basisprospekt, som godkendes under prospektforordningen. Et udbud af værdipapirer til offentligheden kan videreføres efter udløbet af det basisprospekt, der dannede grundlag for udbuddet, forudsat at et efterfølgende basisprospekt godkendes og offentliggøres senest på det tidligere basisprospekts sidste gyldighedsdato. I de endelige vilkår for et sådant udbud skal der være en tydelig advarsel på den første side, hvor den sidste gyldighedsdato for det tidligere basisprospekt angives, og hvor det ligeledes angives, hvor det efterfølgende basisprospekt vil blive offentliggjort. Det efterfølgende basisprospekt skal indeholde eller via henvisning integrere skabelonen for de endelige vilkår for det første basisprospekt og henvise til de endelige vilkår, der er relevante for det videreførte udbud.