Lovgivning

Her kan du finde henvisning til prospektforordningen samt relevant EU og dansk lovgivning.

Værd at vide

Vær også opmærksom på regelsættet om alternative investeringsfonde (AIF) og forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF).

Læs mere om FAIF

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF. Forordningen finder anvendelse fra 21. juli 2019. 

  • Du kan finde retsakten på Eur-lex

    Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’

 

 

 

 

 

Delegerede retsakter

Nr.

Titel

2021/528
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår mindstekravene til oplysninger i det dokument, der skal offentliggøres med henblik på en prospektfritagelse, i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, en fusion eller spaltning (EØS-relevant tekst)

 2019/980 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.

Listen opdateres, når der er flere offentliggjorte delegerede retsakter. 

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2019/979
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen.

Listen opdateres, når der er flere offentliggjorte reguleringsmæssige tekniske standarder. 

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel


 


Listen opdateres, når der er offentliggjorte gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

ESMA’s retningslinjer og Q&A’s

Nr.

Titel

ESMA31-62-780

Q&A on prospectus related topics

ESMA31-62-1258

Q&A on Prospectus Regulation

ESMA31-62-1293 Retningslinjer om risikofaktorer i henhold til prospektforordningen
ESMA32-382-1138 Retningslinjer om oplysningskrav i henhold til prospektforordningen

Listen opdateres, når der er offentliggjorte retningslinjer.

 

ESMA’s høringsdokumenter

Nr.

Titel

ESMA31-62-962
ESMAs konsultationspapir – Udkast til RTS om mindstekravene ved anvendelse af undtagelse for overtagelsestransaktioner mv.  
ESMA31-62-802
ESMAs konsultationspapir – Udkast til RTS’er under den nye prospektforordning
ESMA31-62-650
ESMAs konsultationspapir – Udkast til lovanbefalinger om kontrol og godkendelse af prospekter
ESMA 31-62-649
ESMAs konsultationspapir – Udkast til lovanbefalinger om indhold og format på EU-vækstprospekter
ESMA 31-62-532
ESMAs konsultationspapir – Udkast til lovanbefalinger om format og indhold I prospekter
ESMA31-62-996
ESMAs konsultationspapir – Udkast til retningslinjer for risikofaktorer under prospektforordningen
ESMA31-62-1239
ESMAs konsultationspapir – Udkast til retningslinjer for oplysningskrav i prospekter

 

ESMA’s lovanbefalinger (technical advice on delegated acts) og lovudkast (draft regulatory and implementing technical standards) til prospektforordningen

Nr.

Titel

ESMA31-62-1207

ESMA’s lovanbefalinger til Kommissionen for undtagelserne til prospektforordningen
ESMA31-62-800
ESMA’s lovanbefalinger til Kommissionen for prospektforordningen 
ESMA31-62-1002

ESMA’s Final Report – Udkast til RTS’er under den nye prospektforordning

ESMA31-62-1217
ESMA’s Final Report – Udkast til retningslinjer for risikofaktorer under prospektforordningen
ESMA31-62-1426 ESMA’s Final Report – Udkast til retningslinjer om oplysningskrav i henhold til prospektforordningen

Dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/bestemmelse

Lov om kapitalmarkeder m.v.

2014 af 01/11/2021
Kap. 3, § 211, stk. 2, § 218 a, § 253 c
Lov om finansiel virksomhed 1147 af 11/09/2020
§ 361, stk. 2, nr. 10
Ændringer som følge af prospektforordningen

1520 af 18/12/2018

§ 1, nr. 23, § 2