Redegørelse om inspektion i Volvo Financial Services Denmark A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i september 2022 på inspektion i Volvo Financial Services Denmark A/S (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens kundekendskabsprocedurer for såvel privat- som virksomhedskunder. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens løbende overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings -og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens interne kontroller.

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt udbyder registreringspligtige aktiviteter.

Virksomheden tilbyder et stort udvalg af finansielle tjenester til lastbil-, entreprenørudstyrs-, bus- og marineindustrien. Virksomheden afviger fra andre virksomheder i samme branche ved også at tilbyde ikke-standard-produkter såsom handelsfinansiering og udlån til erhverv. 

Virksomheden indgår i Volvo AB koncernen og er et datterselskab af Volvo Danmark A/S. Virksomheden indgår i et tæt samarbejde med søsterselskabet VFS Nordic AB, der har hovedsæde i Gøteborg. VFS Nordic AB anses som de nordiske selskabers ansvarlige enhed. Der er dog fortsat tale om to selvstændige virksomheder. VFS Nordic AB er 100% ejet af Volvo Financial Services AB, der er ejet af Volvo AB. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på virksomhedens forretningsprofil, idet virksomheden også tilbyder en række ikke-standard-produkter såsom handelsfinansiering og udlån til erhverv, hvilket er med til at forøge virksomhedens produktrisiko. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner:

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde en risikovurdering, der identificerer og vurderer virksomhedens risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Risikovurderingen skal underbygges af relevante data og tage udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger. Risikovurderingen skal udarbejdes således, at den afdækker virksomhedens risiko for henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering separat. 

Virksomheden har fået påbud om at revidere virksomhedens hvidvaskpolitik, så denne indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvorledes virksomheden vil styre og begrænse de risici, som virksomheden har konstateret i sin risikovurdering.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige interne kontrolmekanismer, og at den i passende omfang foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Virksomheden skal kunne dokumentere de foretagne kontroller.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at udarbejde forretningsgange for screening af medarbejdere og interne kontroller for at imødegå risikoen for, at en medarbejder kan misbruge sin stilling. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere bag juridiske kunder og gennemfører rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager en risikovurdering af kundeforhold, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. I vurderingen skal virksomheden inddrage oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed. Ligeledes skal vurderingen som minimum inddrage de faktorer, som fremgår af bilag 2 og 3 i hvidvaskloven samt den nationale risikovurdering.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører kundekendskabsprocedurer, når den etablerer en forretningsforbindelse, når en kundes omstændigheder ændrer sig og i øvrigt på passende tidspunkter. Virksomheden skal desuden sikre, at dokumenter, data eller oplysninger om kunderne løbende ajourføres.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomhedens procedurer og forretningsgange afspejler, at etablering og videreførelse af en forretningsforbindelse med en person omfattet af § 18, stk. 1, godkendes af den person, der er udpeget i henhold til § 7, stk. 2.

Virksomheden har fået påbud om at foretage løbende kontrol af leverandøren ved outsourcing af opgaver efter hvidvaskloven. Herunder skal virksomheden etablere klare aftaler for kontraktens vilkår. 

Virksomheden har fået påbud om at korrigere fejlagtige indberettede oplysninger overfor Finanstilsynet, som virksomheden har indberettet i medfør bekendtgørelse nr. 552 af 02/05/2022. Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at virksomheden fremover foretager indberetning af korrekte oplysninger. 

Endeligt har virksomheden fået en risikooplysning om udveksling af oplysninger med øvrige virksomheder i koncernen.