Redegørelse om inspektion i Sparekassen Djursland

Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Sparekassen Djursland, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Djursland drives som en lokal garantsparekasse med fokus på mindre og mellemstore erhvervskunder samt privatkunder i lokalområdet på Djursland samt Aarhus og Randers kommuner.

Sparekassens forretningsmodel er under pres som følge af stigende omkostninger og øget konkurrence. Sparekassens basisindtjening er lavere end gennemsnittet for institutter af tilsvarende størrelse, og forskellen i basisindtjening mellem sparekassen og gruppegennemsnittet er udvidet siden 2018. 

Sparekassens udlån til erhverv har samtidig en markant svagere bonitet end gruppegennemsnittet. Udlån til erhverv med svag bonitet genererer sædvanligvis en højere basisindtjening end tilsvarende udlån med en stærkere bonitet, da den højere risiko kompenseres af en højere pris. Dette var ikke tilfældet for sparekassen. 

Samtidig kræver en relativt svag erhvervsportefølje en stærk kreditstyring. Der kunne imidlertid konstateres mangler i kreditstyringen.

Finanstilsynet gennemgik sparekassens kreditpolitik og sparekassen blev påbudt at tilrette sin kreditpolitik, så den klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, ligesom den skal være konkret, specifik og målbar. 
 
Finanstilsynet fandt eksempler på udlån, der ikke var tilstrækkeligt belyst, eller hvor kreditstyringen var utilstrækkelig. Udlånsgennemgangen medførte, at sparekassen har fået påbud om at efterleve kreditpolitikken samt sikre, at der udarbejdes et betryggende beslutningsgrundlag. For svage udlån skal der udarbejdes en handlingsplan, der konkretiserer sparekassens fremadrettede tiltag over for kunden, og der skal foretages den nødvendige opfølgning.  Endvidere skal sikkerheder værdiansættes forsigtigt i lyset af de gældende markedsforhold.

Ved inspektionen blev sparekassens tilgang til finansiering af privatkunders køb af ejer- og fritidsboliger i vækstområder undersøgt. Sparekassen foretager ikke en konkret og individuel vurdering af, hvad der er en passende egenfinansiering for den enkelte kunde. Sparekassen har fået påbud om at sikre, at sparekassen følger bekendtgørelsen om god skik for boligkredit og i praksis tager individuelt stilling til, om egenfinansieringen er passende.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 140 udlån, heraf 23 store udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Gennemgangen førte til, at 10 udlån fik en dårligere rating. 

Inspektionen førte til at øge solvensbehovet med 0,2 procentpoint til 11 pct. Stigningen i solvensbehovet består af et forøget tillæg til operationelle risici.

Derudover førte inspektionen til øgede nedskrivninger for 1.115 t.kr.