Redegørelse om inspektion i Forza Leasing A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Forza Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen har medført en række påbud.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Indledning
Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Forza Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og – overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens uddannelse af medarbejdere.

Risikovurdering og sammenfatning
Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing. Virksomheden blev etableret i 2010 og udbyder udelukkende finansiel leasing til kunder bosiddende i Danmark, herunder privatleasing, erhvervsleasing og splitleasing. Virksomheden modtager ikke kontantbetalinger og samarbejder med en række danske bilforhandlere.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en relativt høj iboende risiko for at blive benyttet til terrorfinansiering. Virksomhedens kunder består udelukkende af kunder bosat i Danmark, som oftest er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet. Virksomheden modtager desuden ikke kontantbetalinger.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den hvidvaskansvarlige har tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risici for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Den hvidvaskansvarlige skal have tilstrækkelig viden til at kunne træffe beslutninger, der kan påvirke virksomhedens risikoeksponering. Virksomheden skal desuden sikre, at virksomhedens politikker, kontroller og forretningsgange samt etablering og videreførelse af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person godkendes af den hvidvaskansvarlige.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel. På den baggrund skal den omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser samt transaktioner og leveringskanaler. Herudover skal virksomheden sikre, at risikovurderingen afdækker virksomhedens risiko separat for hvidvask og terrorfinansiering, samt at risikovurderingen er underbygget med relevante data og også tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

Virksomheden har desuden fået påbud om at revidere sin politik på hvidvaskområdet, så den tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i hvidvaskloven, regler udstedt i medfør heraf samt relevante krav om databeskyttelse, og at uddannelsen kan dokumenteres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager en risikovurdering af kundeforhold, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, og at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure.

Virksomheden har desuden fået påbud om at sikre, at virksomheden kontrollerer erhvervskundernes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere bag juridiske kunder og gennemfører rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at virksomheden vurderer og hvor relevant indhenter oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at transaktioner overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Virksomheden skal desuden sikre, at dokumenter, data og oplysninger om kunderne løbende ajourføres.

Virksomheden har desuden fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden har fået påtale for, at virksomheden ikke før januar 2021 har undersøgt, hvorvidt kunderne er nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den foretager underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at den med passende hyppighed foretager interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.