Redegørelse om inspektion i DNB BANK ASA, filial af DNB Bank ASA Norge (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i februar 2021 på inspektion i DNB ASA, filial af DNB ASA Norge. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede filialens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

DNB Bank ASA blev etableret i Danmark i 1996 og har kontor i København. Filialen er ejet af DNB Bank ASA Norge, som er én af de største banker i Norden med hovedsæde i Norge. Filialen har fokus på corporate banking.

DNB Northern Europa (NE) omfatter Danmark, Finland, Tyskland og Sverige.

Det er Finanstilsynets vurdering, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj, vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

På baggrund af inspektionen er der flere områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Finanstilsynet påbyder filialen at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, som tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og som fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan filialen skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Finanstilsynet påbyder filialen at udarbejde sine forretningsgange således, at disse omfatter forretningsgange for intern kontrol og for undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt. Alle forretningsgange skal udarbejdes med udgangspunkt i filialens risikovurdering.

Finanstilsynet påbyder filialen at etablere en uafhængig kontrol på hvidvaskområdet, særligt i relation til overholdelsen af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten. Dette indebærer, at filialen skal sikre klar adskillelse mellem compliance og de udførende enheder.

Finanstilsynet påbyder filialen at sikre, at risikoklassifikationen af den enkelte kunde er baseret på tilstrækkelige oplysninger om kunden. 

Finanstilsynet påbyder filialen at sikre, at filialens overvågningssystem dækker både hvidvask og terrorfinansiering, og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra filialens kendskab til kunden til generering af alarmer. Endvidere påbydes filialen at sikre, at den foretager løbende overvågning af kontanttransaktioner via anden bank. 

Finanstilsynet påbyder filialen at føre skærpet overvågning med kunder, som er politisk eksponerede personer, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Finanstilsynet påbyder filialen at undersøge alle ubehandlede alarmer, samt at sikre, at filialen foretager undersøgelse af mistænkelige transaktioner, og underretter Hvidvasksekretariatet omgående, hvor mistanke ikke kan afkræftes.