Redegørelse om inspektion i Skjern Bank A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Skjern Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.

Desuden omfattede inspektionen bankens kundekendskab og -overvågning samt bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne og kravene til interne kontroller på området.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er et dansk pengeinstitut med afdelinger i Skjern, Esbjerg, Bramming, Ribe, Varde, Hellerup og Virum med ca. 180 medarbejdere. Banken tilbyder traditionelle finansielle produkter som ind- og udlån, kreditter, boksudlejning, kontanthåndtering, valuta og grænseoverskridende betaling samt et bredt sortiment af realkredit-, investerings-, pensions-, og forsikringsprodukter samt leasing af bl.a. køretøjer og større maskiner til bankens kunder.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på bankens udbud af en række finansielle produkter bl.a. med mulighed for grænseoverskridende betalinger og kontanthåndtering. Endvidere er Finanstilsynets vurdering baseret på, at banken udbyder boksudlejning med adgang til boksene uden bankens involvering.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påbud om at revidere sine skriftlige forretningsgange, så banken sikrer, at forretningsgangene klart angiver, hvornår og i hvilke situationer bankens rådgivere skal indhente oplysninger og dokumentation for kundernes midlers oprindelse og formueforhold.

Banken har fået påbud om at gennemføre kundekendskabsoplysninger, når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig og i øvrigt på passende tidspunkter i overensstemmelse med hvidvasklovens § 10, nr. 1.

Banken har endvidere fået påbud om at sikre, at overvågningssystemets funktion til undertrykkelse af alarmer kun anvendes i begrænset omfang og på et tilstrækkeligt grundlag, og at der foretages en tilstrækkelig kontrol med beslutningerne om undertrykkelse og af selve de undertrykte alarmer, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5.

Banken har derudover fået påbud om at sikre, at bankens underretning af mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet sker omgående.