Redegørelse om temainspektion i Nykredit Bank A/S

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.

For markedsrisikoområdet gennemgik Finanstilsynet de centrale styringsdokumenter og organiseringen af området, herunder anvendelsen af komitéer. Herudover undersøgte Finanstilsynet, hvilke opgaver der varetages af bankernes markedsrisikofunktioner i anden forsvarslinje. Finanstilsynet lagde ved inspektionen særlig vægt på ansvarsfordelingen mellem første og anden forsvarslinje, herunder i hvilket omfang risikostyringsfunktionerne i anden forsvarslinje udfordrer risikotagningen i de disponerende enheder, og om der sker tilstrækkelig overvågning af, at bankens markedsrisici er in-den for de grænser, der er fastsat af bestyrelsen og direktionen. Inspektionen havde fokus på governance vedrørende markedsrisici relateret til positioner i handelsbeholdningen.

For værdiansættelsesmodeller har Finanstilsynet ved inspektionen haft fokus på bankernes governance i forhold til at sikre, at værdier opgøres korrekt. Korrekt opgørelse af værdier er afgørende for, om bankernes risici er opgjort korrekt. Inspektionen omfattede ikke de IT-risici, der er forbundet med driften og implementeringen af værdiansættelsesmodellerne.

Sammenfatning og risikovurdering

I relation til godkendelse af overskridelser af interne grænser på markedsrisikoområdet fik banken påbud om at sikre, at anden forsvarslinje ikke er involveret i de forretningsmæssige beslutninger det er, at godkende overskridelser, og præcisere dette i bankens interne dokumenter.

Inspektionen viste, at banken ikke har etableret tilstrækkelige kontroller af, at alle relevante data indgår i opgørelsen af udnyttelsen af bankens rammer på markedsrisikoområdet. Som følge heraf har der været en fejl i bankens opgørelse af rammen for kreditobligationer. Derfor fik banken påbud om at sikre, at bankens markedsrisici måles korrekt.

Finanstilsynet kunne ved inspektionen konstatere, at banken ikke har etableret intradag kontroller for alle bankens grænser på markedsrisikoområdet, hvor der foretages disponering inden for dagen. Banken fik derfor påbud om at sikre dette.

Inspektionen viste herudover, at bankens forretningsgange på nogle områder mangler beskrivelse af de arbejdsopgaver, som forretningsgangene omhandler. Dette øger risikoen for nøglepersonafhængighed. Banken fik derfor påbud om at forbedre forretningsgangene.

Nykredit Bank har pr. 31. december 2019 opgjort det individuelle solvens-behov til 11,4 procent. Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det op-gjorte solvensbehov.