Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.

For markedsrisikoområdet gennemgik Finanstilsynet de centrale styringsdokumenter og organiseringen af området, herunder anvendelsen af komitéer. Herudover undersøgte Finanstilsynet, hvilke opgaver der varetages af bankernes markedsrisikofunktioner i anden forsvarslinje. Finanstilsynet lag-de ved inspektionen særlig vægt på ansvarsfordelingen mellem første og anden forsvarslinje, herunder i hvilket omfang risikostyringsfunktionerne i anden forsvarslinje udfordrer risikotagningen i de disponerende enheder, og om der sker tilstrækkelig overvågning af, at bankens markedsrisici er in-den for de grænser, der er fastsat af bestyrelsen og direktionen. Inspektionen havde fokus på governance vedrørende markedsrisici relateret til positioner i handelsbeholdningen.

For værdiansættelsesmodeller har Finanstilsynet ved inspektionen haft fokus på bankernes governance i forhold til at sikre, at værdier opgøres korrekt. Korrekt opgørelse af værdier er afgørende for, om bankernes risici er opgjort korrekt. Inspektionen omfattede ikke de IT-risici, der er forbundet med driften og implementeringen af værdiansættelsesmodellerne.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderede ved inspektionen, at banken samlet set har en risikostyringsfunktion på markedsrisikoområdet, som på passende vis overvåger og forstår udviklingen i bankens markedsrisici.

I relation til godkendelse af lån af interne grænser på markedsrisikoområdet på tværs af de disponerende enheder, fik banken påbud om at præcisere interne dokumenter, så det ikke fremstår som om, at bankens anden forsvarslinje er involveret i de forretningsmæssige beslutninger, som det er, at godkende lån af interne grænser på markedsrisikoområdet.

Inspektionen viste, at banken ikke havde intradagkontroller på alle bankens grænser på markedsrisikoområdet, hvor der foretages disponering inden for dagen. Det fremgik på inspektionen, at banken er i gang med at forbedre det systemmæssige set-up, så intradag kontroller fremadrettet kan laves på alle grænser. Banken fik påbud om i den mellemliggende periode at sikre, at der indføres kompenserende foranstaltninger, så grænser ikke brydes inden for dagen.

Jyske Bank A/S har pr. 31. december 2019 opgjort solvensbehovet til 11,2 procent. Inspektionen gav ikke anledning til at ændre solvensbehovet.