Redegørelse om to hvidvaskinspektioner i Nykredit Bank A/S

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Nykredit Bank A/S vedrørende bankens kundekendskab på hvidvaskområdet.

I perioden fra oktober til december 2019 gennemførte Finanstilsynet desuden en inspektion vedrørende transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i banken. Undersøgelsen blev gennemført af konsulentfirmaet McKinsey & Company (McKinsey) på vegne af Finanstilsynet og var en del af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark. Medarbejdere fra Finanstilsynet deltog i dele af undersøgelsen.

Denne redegørelse indeholder de reaktioner, som Finanstilsynet har fundet anledning til på baggrund af observationerne fra såvel inspektionen vedrørende kundekendskab som den endelige rapportering fra McKinsey vedrørende den tværgående undersøgelse om transaktionsovervågning.

Risikovurdering og sammenfatning

Nykredit er en dansk finanskoncern med bank og realkredit som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter indenfor forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed.

Banken har cirka 800 ansatte og cirka. 450.000 kunder, der fordeler sig mellem 90 pct. privatkunder og 10 pct. erhvervskunder. Banken har 42 centre, fordelt over hele Danmark.

Banken etablerede i 2016 en samarbejdsaftale med Lunar Way A/S (Lunar Way) Lunar Way har siden hen opnået banklicens. Samarbejdet mellem banken og Lunar Way er bragt til ophør, men dette var ikke sket på tidspunktet for inspektionen.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på bankens størrelse og forretningsmodel.

Inspektionen om kundekendskab og den tværgående undersøgelse om transaktionsovervågning giver samlet anledning til følgende reaktioner:

Inspektion vedrørende kundekendskab

Banken får påbud om at kontrollere identitetsoplysninger for kundeforhold og reelle ejere, der er etableret via Lunar Way på grundlag af dokumenter mv. indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og at sikre, at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Banken får påbud om at sikre, at banken i alle tilfælde ved oprettelse af en forretningsforbindelse foretager en vurdering af, og, hvor det er relevant, indhenter og vurderer oplysninger om, forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

Banken får også påbud om at gennemføre ajourføring af kundekendskabsoplysninger, der er mangelfulde eller ikke er ajourførte.

Banken får påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for risikoklassifikation af kunder etableret via Lunar Way, således at højrisikokunder identificeres med henblik på bankens overholdelse af hvidvasklovens krav om risikostyring og skærpede krav til kundekendskab.

Banken får påbud om at kontrollere den opgave, som banken har overladt til Lunar Way i forbindelse med indhentelse og kontrol af oplysninger efter § 11, stk. 1, nr. 1-4 i hvidvaskloven.

Inspektion vedrørende transaktionsovervågning

Finanstilsynet vurderer, at banken ikke har etableret en overvågning af sine kunder, som i tilstrækkelig grad opfylder kravet om, at bankens viden om kunden skal inddrages i og kan anvendes af overvågningssystemet. Banken får på den baggrund påbud om at sikre, at det IT-baserede overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra bankens kendskab til kunden til generering af alarmer.

Finanstilsynet vurderer også, at bankens forretningsgange vedrørende undersøgelse af alarmer, notering af resultatet af undersøgelsen og underretning til Hvidvasksekretariatet ikke er tilstrækkeligt detaljerede og ikke indeholder tilstrækkelig vejledning. Banken får på den baggrund påbud om at tilpasse forretningsgangen for behandling af alarmer, så der indarbejdes sikring mod fejl og inkonsistens i forbindelse med behandling af alarmer.

Finanstilsynet vurderer endelig, at banken ikke har tilstrækkelige kontroller i forbindelse med undersøgelse af alarmer fra overvågningssystemet. Banken får på den baggrund påbud om at etablere tilstrækkelige kontroller mod fejl, og mod at en medarbejder kan misbruge sin stilling i forbindelse med behandling af alarmer.